Hoppa till huvudinnehållet

DM2571 Framtidens medier 10,0 hp

Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad inom ett aktuellt medietekniskt område, kombinerad med praktiska moment och projektarbete, övas studenten inför framtida självständigt projektarbete inom den tekniska innovations- och utvecklingsprocessen. Kursen integrerar teknologens tidigare studier inom olika medietekniska områden genom att studera problem som är sammansatta på ett sådant vis att de kräver flera kompetenser för sin lösning.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DM2571 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är starkt projekt- och problemorienterad i sin pedagogiska uppläggning. Utbildningen sker i samverkan med företag och lärare, forskare, forskarstuderande samt teknisk personal. Den för året aktuella mediala produkten eller systemet styr vilka övriga inslag som skall ingå i kursen. Tidigare teman på kursen har till exempel varit "framtidens bok", "framtidens datorspel" och "framtidens TV". Utbildningen varvas med seminarier, grupphandledningar, litteraturstudier, studiebesök etc.

Lärandemål

Studenter som läst kursen ska kunna:  

 • påvisa fördjupad kunskap om principerna för ett medietekniskt systems uppbyggnad och funktion
 • analysera, jämföra och värdera olika aspekter på komplexa medietekniska produkter eller system
 • bidraga till ny medieteknisk kunskapsbildning genom generalisering, analys och syntes
 • föreslå, förklara och försvara konstruktions/design-lösningar för komplexa medietekniska produkter eller system
 • medverka aktivt i förändring och utveckling av medietekniska produkter eller system
 • medverka i och målinriktat driva större medieprojekt i grupper där olika kompetenser och intressen är representerade
 • muntligt och skriftligt i dialog med andra redogöra för och diskutera sina slutsatser för medietekniska problemställningar och lösningar på svenska och engelska.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Behöriga är de som har läst Medieteknikprogrammets obligatoriska kurser och har minst en genomförd specialisering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras huvudsakligen genom 

 • muntliga och skriftliga presentationer under kursens lopp
 • olika typer av prototyper, mock-ups, illustrationer av visioner, scenarier etc.
 • en större publik presentation av projektet i slutet av kursen
 • ett bokkapitel per projektgrupp.

Beroende på det aktuella temat kan andra examinationsformer också förekomma.

Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2571

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Pargman, e-post: pargman@kth.se

Övrig information

Denna kurs ersätter DM2570 Innehåll och uttryck i media från och med läsåret 2011/2012.