Hoppa till huvudinnehållet

DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp

An advanced course on the use and development of social media technologies, such as messaging, forums, blogs, wikis, feeds, social bookmarking, social networking systems, video- and photo sharing sites, mobile social media platforms and synthetic worlds. The course also introduces social issues arising from the everyday uses of these technologies.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2578 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Datadriven analys och utvärdering av existerande sociala medier.
 • Konceptuell design av nya sociala medier, eller tillägg till existerande medier, genom modeller, scenarier, prototyper etc.

Designarbetet utförs i grupp och presenteras vid kursens slut.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera grundläggande begrepp för sociala medier inklusive nätverk, gemenskaper och nationalekonomi
 • diskutera förtroende, rykte, uppmärksamhet, integritet och kommunikation i sociala medier
 • kritiskt analysera sociala medier
 • designa och dokumentera nya koncept för sociala medier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i kommunikation och information motsvarande DH1609.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVR1 - Övrigt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Rob Comber

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2578

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DM2517 XML for Publishing and DH2416 Computer Support for Cooperative Work.

Kontaktperson

Robert Comber, rcomber@kth.se

Övrig information

 I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex