Hoppa till huvudinnehållet

DM2585 Artificiell intelligens i samhället 9,0 hp

Kursen ska ge studenten kunskaper i hur AI, artificiell intelligens, passar in i dagens informationssamhälle.

"With the beginning of this course, a number of possibilities are opening up for you. As the former participant and your elder friend, I can assure you that you will have the opportunity to deepen your knowledge, strengthen your skills in writing and develop your soft skills during interesting discussions. I am also pretty sure that by studying topics related to morality or ethics, which are part of the currently discussed artificial intelligence, you will discover many new questions deep inside yourself that you will be looking for answers for many months to come. Exciting journey ahead!"

Mateusz (course participant – spring  2020)

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2585 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historisk överblick över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag.

Kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling.

Möjligheter och risker med artificiell intelligens inom de närmsta kommande decennierna.

Etiska aspekter relaterade till artificiell intelligens idag och i framtiden.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för hur artificiell intelligens utvecklats sedan fältets formativa år och fram till idag,
 • diskutera och redogöra för vanligt förekommande kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling,
 • redogöra för potentiella möjligheter och risker med artificiell intelligens inom de kommande decennierna,
 • diskutera och redogöra för centrala etiska aspekter och problemställningar relaterade till användning av artificiell intelligens

i syfte att

 • få en ökad förståelse för hur artificiell intelligens passar in i dagens informationssamhälle och hur artificiell intelligens skulle kunna utvecklas. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DM2572.

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturstudie, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Hedman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2585

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

 I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex