Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar design av IT-stöd där fokus ligger på tillgänglighet för människor med olika typer av kognitiva funktionshinder. Kursen ger en översikt över olika typer av kognitiva funktionshinder och principer för utformning av IT-stöd som är tillgängliga för funktionshindrade.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DM2623 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kognitiva och fysiska funktionshinder, de speciella behov dessa ställer på tekniken och arbetsmetoder, befintliga hjälpmedel som används idag och de krav dessa ställer, praktisk erfarenhet av att utforma produkter för personer med olika typer av funktionshinder, aktuell forskning, metoder för systemutveckling, sociala konsekvenser av funktionshinder.

Lärandemål

  • beskriva olika typer av funktionshinder och vilka konsekvenser dessa får vid IT-användning
  • beskriva vilka sociala konsekvenser olika typer av funktionshinder ger
  • kritiskt granska och reflektera över tillgängligheten hos olika tekniska system och identifiera potentiella tillgänglighetsproblem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Minst 3 års högskolestudier.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter/Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarier, hemtentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kjetil Falkenberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2623

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Kjetil Falkenberg kjetil@kth.se

Övrig information

 I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex