DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp

IT design for disabled

Kursen behandlar design av IT-stöd där fokus ligger på tillgänglighet för människor med olika typer av kognitiva funktionshinder. Kursen ger en översikt över olika typer av kognitiva funktionshinder och principer för utformning av IT-stöd som är tillgängliga för funktionshindrade.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 uxdesign för programstuderande

VT20 uxdesign20 för programstuderande

Lärandemål

 • beskriva olika typer av funktionshinder och vilka konsekvenser dessa får vid IT-användning
 • beskriva vilka sociala konsekvenser olika typer av funktionshinder ger
 • kritiskt granska och reflektera över tillgängligheten hos olika tekniska system och identifiera potentiella tillgänglighetsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kognitiva och fysiska funktionshinder, de speciella behov dessa ställer på tekniken och arbetsmetoder, befintliga hjälpmedel som används idag och de krav dessa ställer, praktisk erfarenhet av att utforma produkter för personer med olika typer av funktionshinder, aktuell forskning, metoder för systemutveckling, sociala konsekvenser av funktionshinder.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Minst 3 års högskolestudier.

Litteratur

Forskningsartiklar

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter/Hemtentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarier, hemtentamen

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Ann Lantz <alz@kth.se>

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.