Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DS1301 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grammatiköversikt
 • Teknisk/akademisk vokabulär
 • Presentationsteknik
 • Hörförståelse (podcasts)
 • Teknisk rapportskrivning
 • Textsammanfattningar, formella brev, platsansökan och PM/e-post
 • Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad karaktär
 • Övningar i att debattera och beskriva tekniska processer

Lärandemål

EU språkportfölj nivåer B2/C1, http://europass.cedefop.europa.eu/

Vid fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt språk och anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion därefter

Hörförståelse

 • förstå längre muntliga framställningar på ett avancerat språk (nivå C1)
 • följa en argumentation framförd på ett specialiserat språk under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant (nivå C1)

Läsförståelse

 • förstå längre texttyper inom specialiserade områden (nivå C1)

Muntlig produktion

 • ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina åsikter om välkända ämnen (nivå B2)
 • på ett nyanserat språk hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå B2/C1)

Skriftlig produktion

 • skriva rapporter, brev och uppsatser av specialiserad karaktär (nivå B2/C1).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval eller genomgången och godkänd Teknisk engelska, lägre mellannivå (DS1300 eller DS1308) eller Teknisk engelska, B1 (DS1309 eller DS1312 ). Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium

Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger and Alison Pohl

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Muntlig framställning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANN2 - Skriftlig produktion, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Under kursen ges också två mindre mitterminstest. Resultatet på de två testen konverteras till ett poängtal som läggs till studentens poängtal för tentamen av delkursen TEN1.

Övriga krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 3 hp och ANN2; 3 hp), språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Teknisk engelska, högre nivå

Kontaktperson

Elizabeth Keller, Tel. 790 6686, keller@csc.kth.se

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in, slås ihop med annan kursomgång under samma period eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.