Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDT1175 Ljud 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursens syfte är att ge alla medieteknikingenjörer, oavsett framtida inriktning, en allmän grund i akustik, ljudlära och teknisk mediering av tal och musik. Kursen bygger på en progression i ljudkommunikationskedjan från fysikalisk akustik via omvandling och ljudbehandling till ljudens innebörd och tekniska tillämpningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DT1175 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar: kommunikationskedjan, elementär akustik, örat och hörseln, rumsakustik, mikrofoner och högtalare, analog och digital representation, stereo och multikanal, digital teknik för audio, musik som informationsbärare, människorösten, talteknologi.

Laborationer: mätningar på den egna hörseln, signalers representation och distorsion, musikrepresentation och musikaliskt uttryck.

Studiebesök: kopplingsövning med mixerbord, besök i inspelningsstudio.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • redogöra för de olika representationsnivåerna i ljudburen kommunikation, och placera in ett givet fenomen eller problem på rätt nivå,
 • göra en överslagsbedömning av huruvida ljudburen kommunikation kommer att fungera under olika givna förutsättningar, inklusive avstånd, antal inblandade personer, utrustning, lokal, programmaterial, bakgrundsljud, användargränssnitt och lagringsmedia.

För att nå dessa övergripande mål behöver du kunna

 • tillämpa vågrörelseläran och akustiska grundbegrepp för att beskriva hur ljud med olika våglängd från olika källor utbreder sig i givna miljöer
 • tillämpa grundkunskaper om hörselns förmåga och begränsningar vid bedömning av givna ljuds hörbarhet, lokalisering och hälsorisker
 • göra enkla beräkningar av fördröjningar, effektivvärden, akustiska tryck, effekter, intensiteter och motsvarande nivåer, samt av rumsakustiska storheter; och kunna välja lämpliga formler utifrån en allmänt hållen problembeskrivning
 • förklara kvalitativt vad ett ljudspektrum av ett enskilt ljud visar och hur det kan påverkas av filter
 • redogöra för akustiska och elektriska egenskaper för vanliga typer av mikrofoner och högtalare
 • redogöra på en funktionell nivå (t ex blockschemor) för hur ljudsignaler representeras och behandlas i analog respektive digital form
 • känna igen olika vanliga typer av distorsion och missljud på hur de låter
 • redogöra i stora drag för hur olika särdrag i tal- och musikljud är informationsbärande
 • beskriva huvudprinciper och användningsområden för aktuell talteknologi, dess möjligheter och begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande SK1120 Vågrörelselära.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium: Sten Ternström: Ljud som informationsbärare. Kompendiet uppdateras årligen och säljs på THS kårbokhandel.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och fullgjorda laborationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sten Ternström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT1175

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sten Ternström, stern@kth.se

Övrig information

Denna kurs ersätter den tidigare DT1174 Ljud som informationsbärare. 

Kursadministratör: Sten Ternström, stern@kth.se, 790 7855.

Du får bara räkna med antingen denna kurs eller DM1574 Medieteknik, gk i examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex