Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DT2151 Projekt i konverserande system 7,5 hp

Konverserande system låter användaren interagera med maskiner genom talat eller skrivet språk. Exempel på detta är smarta högtalare, röstassistenter, chatbottar, och sociala robotar. 

I den här kursen kommer studenterna att arbeta i projektform med ett vetenskapligt angreppssätt för att utveckla ett konverserande system. Detta involverar användandet av teknologier så som naturlig språkbehandling (NLP), talteknologi och multi-modala gränssnitt. 

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, datalogi, åk 2, CSCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, MAIG, Villkorligt valfri

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50264

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Gabriel Skantze

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DT2151 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Efter en introduktion delas studenterna in i projektgrupper och tilldelas en handledare. Grupperna kommer sedan att arbeta med att definiera en frågeställning som kräver implementering och utvärdering av ett konverserande system och göra en projektplan. Som led i detta ska studenterna söka upp ett antal relevanta vetenskapliga artiklar. Projektplanen och litteraturgenomgången ska sedan presenteras i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium. Det färdiga arbetet ska även presenteras i en skriftlig slutrapport och presenteras på ett seminarium där studenterna opponerar på varandras arbeten.

Kursinnehåll

Konverserande system interagerar med människor genom språklig interaktion (tal, skrift, kroppsspråk med mera), till exempel i form av sociala robotar eller röstassistenter. Kursen ger studenterna en teoretisk och praktisk introduktion till konverserande system, samt möjlighet till fördjupning i projektform. 

Kursen omfattar:

 • Introduktion till konverserande system: historik, begrepp, användningsområden
 • Översikt av tal- och språkteknologiska komponenter för konverserande system, inklusive både regelbaserade och datadrivna metoder
 • Teori kring språklig interaktion (lingvistik)
 • Design- och utvärderingsmetoder
 • Introduktion till ramverk för att implementera konverserande system

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utvärdera styrkor och svagheter i konverserande system med hjälp av teori kring språklig interaktion
 • implementera ett konverserande system med hjälp av befintliga ramverk 
 • söka upp, sammanfatta och redovisa vetenskaplig och teknisk litteratur inom området
 • planera och genomföra ett projekt inom området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande DD2421 Maskininlärning eller DT2112 Talteknologi eller DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gabriel Skantze

Övergångsbestämmelser

Tidigare fanns två examinationsmoment relaterade till projektet: PRO1 och PRO2. Dessa är nu ersatta av PRO3. Det fanns även laborationer och en inlämningsuppgift som inte hade separata moduler. Om dessa redan lämnats in i tidigare kursomgång kan studenten anses ha slutfört INL1 och LAB1.   

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.