DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp

Sound in Interaction

En stor del av människans kommunikation och interaktion med den omgivande miljön är baserad på ljud. Ljud genomsyrar vårt liv; tal, ljud som produceras av vår interaktion med miljön och vardagsljud är de vanligaste ljuden som vi hör kontinuerligt under dagen. Trots detta är interaktion inom MDI främst synbaserad. I en värld där grafiska skärmar blir mindre och ibland saknas finns det ett behov av ett nytt sätt att interagera mellan människor och maskiner som är ljudbaserad.

Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig översikt över principerna bakom användningen av ljud i interaktion mellan användare och maskiner.

Videor från projekt som har utvecklats tidigare år finns i KTH Play-kanalen DT2300 Sound in Interaction (2018), samt i Vimeo (2016 och 2017, 2015 och tidigare år).

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande principer för ljudperception i interaktion
 • Förhållandet mellan ljud och rörelse
 • Ljud som informationsbärare
 • Användningen av ljud som feedback i kontroll tillämpningar, inklusive haptik
 • Datarepresentationen med ljud, inklusive interaktivt sonifiering
 • Användning av ljud i terapi tillämpningar, inklusive tillämpningar för icke normalt fungerande människor
 • Ljud och interaktion i vardagen
 • Ljudmodeller för interaktion, inklusive modeller för bärbara enheter

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • läsa kritiskt en vetenskaplig uppsats om ljud och interaktion, och extrahera användbar information från den
 • identifiera och beskriva de viktigaste principerna för ljud i interaktion samt kommunikation av information genom ljud, ljud feedback på interaktion, sonifiering av kroppsrörelser
 • identifiera, beskriva och analysera kontrollaspekterna i ljud-baserade interaktiva applikationer
 • utvärdera hur ljudbaserade interaktiva applikationer fungerar
 • använd state-of-the-art gratis programverktyg och sensorer (baserade på Arduino, Raspberry Pi, eller andra platformer) för design av nya ljudbaserade interaktiva applikationer
 • föreslå effektiv design för nya tillämpningar som använder ljud i interaktion
 • motivera, dokumentera och presentera design, genomförande och utvärdering av din nya applikationen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 60 hp varav 30 hp inom matematik, informationsteknik eller musikproduktion. Dessutom engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande första termin på Masterprogram i Interaktiv medieteknik (TIMTM) eller Datalogi (TCSCM).

Kunskaper i människans perception, motsvarande kurs DM2350 (fd DT2350), och i multimodal interaktion, motsvarande kurs DT2140 rekommenderas men inte nödvändigt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Särtryck beskrivande forskningen inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex/.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Roberto Bresin

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2300

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Roberto Bresin, e-post: roberto@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex