ED225X Examensarbete inom fusionsplasmafysik, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Fusion Plasma Physics, Second Cycle

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna utföra och rapportera ett arbete inom området fusionsplasmafysik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TELFM/CTFYS för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60817

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter från KTH programmen i Elektroteknik eller Teknisk fysik eller liknande, nationell eller internationell, bakgrund. 

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50959

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter från KTH programmen i Elektroteknik eller Teknisk fysik eller liknande, nationell eller internationell, bakgrund. 

VT20 TELFM/CTFYS för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60522

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter från KTH programmen i Elektroteknik eller Teknisk fysik eller liknande, nationell eller internationell, bakgrund. 

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51067

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Lärare

  Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter från KTH programmen i Elektroteknik eller Teknisk fysik eller liknande, nationell eller internationell, bakgrund. 

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt kunna utföra och rapportera ett arbete inom området fusionsplasmafysik. 

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att

 • kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter, som förvärvats inom teknikområdet, på ett givet problem
 • inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknikområdet
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens 

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom fusionsrelaterad fysik. Förslag på examensarbeten finns på avdelningens hemsidor. Studenten kan även ge egna förslag, som då måste godkännas av handledaren. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys.  Programmeringsarbete eller laborativt arbete kan ingå. 

Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport (normalt på engelska, med sammanfattning på både svenska och engelska) och presenteras muntligt.

Behörighet

Studenten skall ha minst 240 hp från tidigare civilingenjörsstudier, eller motsvarande (om examen avser 270 högskolepoäng enligt äldre bestämmelser är kravet minst 210 högskolepoäng). Vidare krävs kunskaper motsvarande centrala ämnen inom området.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten skall ha minst 240 hp från tidigare civilingenjörsstudier, eller motsvarande. Vidare krävs kunskaper motsvarande centrala ämnen inom området.

Litteratur

Bestäms individuellt i samråd med handledare.

Kursspråk är svenska eller engelska. 

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Betygsskala: A-F.

Studenter inskrivna på KTH före 1/7-07 äger rätt att begära bedömning enligt tidigare betygsskala G/U. 

Krav för slutbetyg

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. I det senare fallet skall varje students arbetsinsats motsvara kraven för individuellt examensarbete. 

Examinator bestämmer betygsnivå efter samråd med handledare. Vid bedömning av examensarbetet kommer hänsyn att tas till nedanstående punkter:  

1. Genomförandeprocess, inklusive förståelse av den förelagda uppgiften och dess relevans för kommande yrkesverksamhet, samt självständighet och förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet.

2. Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, även kunskap om den teoretiska bakgrunden.

3. Presentation, dvs skriftlig och muntlig redovisning inklusive tolkning och analys av resultat, samt eventuellt opposition på annat examensarbete.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna. Kursens betygskriterier anges i dokumentet “Betygskriterier - ED225X Examensarbete inom Fusionsplasmafysik”, som utdelas vid kursstart.  

Beroende på studentens utbildningsprogram kan opposition komma att krävas vid den muntliga presentationen; även deltagande i opposition av annat examensarbete krävs i vissa fall för fullgjord kurs. 

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Jan Scheffel

Examinator

Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

Lorenzo Frassinetti <lorenzof@kth.se>

Per Brunsell <brunsell@kth.se>

Thomas Jonsson <johnso@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.