Hoppa till huvudinnehållet

EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp

Huvudsakligt innehåll:

Seminarieserie behandlande informationssökning, muntlig och skriftlig presentation av teknisk information, projektorganisation samt en introduktion till den aktuella tillämpningen.

Eget handlett arbete med lösning av ett tekniskt problem relaterat till en för flera studenter gemensam större kontext, muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat inom samma kontext.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EF112X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Eget handlett arbete med lösning av ett tekniskt eller vetenskapligt problem, muntlig och skriftlig kommunikation av arbetet, samt värdering och kritisk granskning av egna och andras resultat
  • Seminarieserie behandlande uppsättning av en arbetsplan, informationssökning och källkritik, referenshantering, skriftlig och muntlig presentation, samt skriftlig och muntlig granskning av andras rapporter.
  • Grupparbete med fokus på att sätta projektarbetens resultat i ett större sammanhang, som inkluderar en sammanfattning, en etisk reflektion över projektets betydelse för ett hållbart samhälle och en populärvetenskaplig beskrivning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

1.      redogöra för grundläggande begrepp inom minst ett av elektroteknikens tillämpningsområden,

2.      identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för kunskapsutvecklingen, planera och självständigt genomföra enklare projekt, som samtidigt kräver interaktion med andra för att uppnå ett samordnat mål,

3.      självständigt analysera och diskutera frågeställningar samt lösa större problem på grundnivå inom ett av elektroteknikens tillämpningsområden,

4.      visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

5.      reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska och vetenskapliga resultat

6.      dokumentera samt muntligen och skriftligen presentera arbetet med krav på struktur, formalia och språkhantering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 104 högskolepoäng från kurser i utbildningsplanen, till och med period 1 i årskurs 3, ska vara avklarade senast vid startdatum för period 2 för att studenten ska få påbörja examensarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskrav som gäller för att bli antagen till kursen: Se uppdragsbeskrivningen, generellt gäller att 120 hp skall vara avklarade för att få börja kursen

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

1.      Närvaro vid seminarier

2.      Arbetsplan

3.      Godkänd referenshanteringslabb

4.      Projektgenomförandet

5.      Kontextsammanfattning

6.      Rapport - innehåll

7.      Rapport – språk & struktur

8.      Rapport - layout

9.      Skriftlig och muntlig feedback

10.  Muntlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF112X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.