Hoppa till huvudinnehållet

EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 hp

Kursen behandlar avancerade metoder för analys av kraftsystemets dynamik, stabilitet och kontroll. Olika instabiliteter i kraftsystemet kommer att presenteras och diskuteras. Dessutom presenteras olika styralgoritmer för att förbättra kraftsystemets stabilitet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EG2110 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar elkraftsystemets stabilitet och styrning. I kursen presenteras olika matematiska modeller för att beskriva elkraftsystemets dynamik och analysera instabiliteter. Vidare presenteras och implementeras olika regleralgoritmer för att förbättra elkraftsystemets stabilitet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1. skapa matematiska modeller för att beskriva dynamiken hos elkraftsystem

2. baserat på de härledda matematiska modellerna tillämpa olika grundläggande metoder för att

a) studera och analysera instabiliteter i elkraftsystem

b) förbättra elkraftsystemens stabilitet baserat på grundläggande kontrollalgoritmer

c) beskriva och analysera inverkan av integrering av förnybar energi på dynamik och stabilitet hos elkraftsystem

3. numeriskt utföra det andra lärandemålet genom att använda MATLAB och presentera och diskutera erhållna numeriska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Kunskaper i analys av elkraftsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EG2100.
  • Kunskaper i reglerteknik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EL1000/EL1110.
  • Kunskaper i numeriska metoder och grundläggande programmering, 9 hp, motsvarande slutförd kurs SF1519.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROJ - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2110

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2121 FACTS och HVDC i elkraftsystem

Kontaktperson

Mehrdad Ghandhari Alavijh (mehrdad@kth.se

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med tidigare examinationsmoment ska genomföra den nya examinationen.

Övrig information

Kursansvarig gör bedömning av alla sökande till kursen. Kontakta kursansvarig innan antagning till kursen görs.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.