Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar olika instabiliteter i ett kraftsystem som kan leda till stora elavbrott och också hur man ska undvika dessa instabiliteter med hjälp av reglerteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EG2110 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar elkraftsystemets stabilitet och styrning. Kursen inleds med en genomgång av stora elavbrott i världen. Därefter kommer olika instabiliteter i elkraftsystem att presenteras och diskuteras under kursen. Efter det kommer vi att kunna analysera de stora strömavbrott i världen som presenteras i den första föreläsningen. Dessutom kommer olika regleralgoritmer för att förbättra elkraftsystemets stabilitet presenteras.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • skapa matematiska modeller för att beskriva kraftsystemets dynamik,
 • baserat på de härledda matematiska modellerna, tillämpa olika grundläggande metoder för att
  a)    studera och analysera det grundläggande begreppet för de presenterade instabiliteterna i kraftsystem,
  b)    förbättra systemets stabilitet baserat på grundläggande kontrollalgoritmer,
 • numeriskt utföra det andra lärandemålet genom att använda MATLAB och presentera och diskutera erhållna numeriska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

EG2100 Analys av elkraftsystem (eller motsvarande)

EL1000 eller EL1110 Reglerteknik, allmän kurs (eller motsvarande)

SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering (eller motsvarande)

Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROJ - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mehrdad Ghandhari Alavijh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2110

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem

Kontaktperson

Dimitrios Zografos (dzo@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med tidigare examinationsmoment ska genomföra den nya examinationen.

Övrig information

Kursansvarig gör bedömning av alla sökande till kursen. Kontakta kursansvarig innan antagning till kursen görs.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.