EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp

Electricity Market Analysis

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Elektroteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig metoder och modeller för hur prisbildningen fungerar på en elmarknad. Kursen omfattar bakgrundsinformation om olika sätt att utforma elmarknader, inverkan av transmissionsbegränsningar, behandling av externaliteter som t.ex. metoder för att begränsa utsläpp, riskanalys och marknadsmakt.

För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• beskriva principerna för hur en elmarknad kan vara organiserad,

• beskriva hur flexibel elförbrukning hanteras,

• beskriva metoder för att analysera priser på marknader med begränsad konkurrens,

• beskriva grundläggande metoder för att hantera finansiella risker på elmarknader,

• beskriva metoder för att hantera externaliteter, t.ex. miljöproblem, på elmarknader,

• utföra prisberäkningar i små system med ovanstående egenskaper.

För att få högre betyg ska deltagarna dessutom visa att de kan

• analysera prisbildning i större lesystem med kombinationer av flera av de ovan nämnda egenskaperna,

• tillämpa metoder för att analysera avvägningen mellan låga priser och tillförlitlighet i stora elsystem,

• formulera elmarknadssimuleringsproblem med matematiska uttryck,

• analysera investeringsdynamik på elmarknader.

Kursens huvudsakliga innehåll

•    Introduktion till elnät

◦         Introduktion till elektriska energisystem

◦         Introduktion till mikroekonomi

◦         Introduktion till elmarknader

•    Optimal drift

◦         Effektiv drift av elproduktion utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Marknadsbaserad drift av elproduktion utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Effektiv drift av elproduktion med hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Nod- och zonpriser

•    Riskhantering

◦         Grundläggande koncept

◦         Prissäkring utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Introduktion till elmarknader

•    Marknadsmakt

◦         Introduktion till marknadsmakt

◦         Marknadsmakt, nodprissättning och transmissionsbegränsningar

◦         Marknadsmakt i elsystem med mycket vindkraft

◦         Mått, prognoser och åtgärder mot marknadsmakt

•    Investeringsbeslut om elproduktion

◦         Effektiva investeringar i elproduktion

◦         Marknadsbaserade investeringar i elproduktion

•    Regelverk, investeringar och planering av transmission

◦         Inledande koncept

◦         Effektiv koordinering av investeringar i transmission och produktion

◦         Finns det något behov av marknadsbaserade transmissionsinvesteringar?

◦         The transmission planning problem

◦         The transmission regulation problem

•    Elmarknadslaboration

◦         PLEXOS för elkraftsystem

◦         En serie hemuppgifter om olika frågeställningar kring elmarknader

▪         Koldioxidmarknad och finansiella marknader

▪         Marknadsmakt och spelteori

▪         Optimal belastningsfördelning och zon- respektive nodprissättning.

▪         Vattenkraftplanering

▪         Produktions- och transmissionsplanering

▪         Transmissionsprissättning

Kursupplägg

Teoridelen av den här kursen ges i from av föreläsningar. Vissa ämnen lär sig studenterna genom problembaserat lärande (PBL). Programmet PLEXOS används i PBL-delen.

Behörighet

• SF1625 Envariabelanalys (eller motsvarande)

• MJ1520 Statistik och riskhantering eller SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I (eller motsvarande)

• Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Optimeringslära (t.ex. SF1811/SF1861 Optimeringslära)

Litteratur

The main literature of this course is:

(1) D. R. Biggar, M. R. Hesamzadeh, “The Economics of Electricity Markets”, IEEE-Wiley Press, August 2014

The complementary literatures are:

(2) L. Söder, “Electricity Market Analysis”, Compendium, KTH Publishing house.

(3) Reading list

Examination

  • TENA - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Examinator

Mohammad Hesamzadeh <mrhesamzadeh@ee.kth.se>

Påbyggnad

EG2220 Elproduktion, miljö och marknader

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.