Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, elkraftteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, EEAA, Villkorligt valfri

Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, HKPA, Villkorligt valfri

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SENS, Villkorligt valfri

Masterprogram, innovativ energiteknik, åk 1, SMCS, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60305

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EG2210 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Introduktion till elnät

◦         Introduktion till elektriska energisystem

◦         Introduktion till mikroekonomi

◦         Introduktion till elmarknader

•    Optimal drift

◦         Effektiv drift av elproduktion utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Marknadsbaserad drift av elproduktion utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Effektiv drift av elproduktion med hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Nod- och zonpriser

•    Riskhantering

◦         Grundläggande koncept

◦         Prissäkring utan hänsyn till transmissionsbegränsningar

◦         Introduktion till elmarknader

•    Marknadsmakt

◦         Introduktion till marknadsmakt

◦         Marknadsmakt, nodprissättning och transmissionsbegränsningar

◦         Marknadsmakt i elsystem med mycket vindkraft

◦         Mått, prognoser och åtgärder mot marknadsmakt

•    Investeringsbeslut om elproduktion

◦         Effektiva investeringar i elproduktion

◦         Marknadsbaserade investeringar i elproduktion

•    Regelverk, investeringar och planering av transmission

◦         Inledande koncept

◦         Effektiv koordinering av investeringar i transmission och produktion

◦         Finns det något behov av marknadsbaserade transmissionsinvesteringar?

◦         The transmission planning problem

◦         The transmission regulation problem

•    Elmarknadslaboration

◦         PLEXOS för elkraftsystem

◦         En serie hemuppgifter om olika frågeställningar kring elmarknader

▪         Koldioxidmarknad och finansiella marknader

▪         Marknadsmakt och spelteori

▪         Optimal belastningsfördelning och zon- respektive nodprissättning.

▪         Vattenkraftplanering

▪         Produktions- och transmissionsplanering

▪         Transmissionsprissättning

Lärandemål

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig metoder och modeller för hur prisbildningen fungerar på en elmarknad. Kursen omfattar bakgrundsinformation om olika sätt att utforma elmarknader, inverkan av transmissionsbegränsningar, behandling av externaliteter som t.ex. metoder för att begränsa utsläpp, riskanalys och marknadsmakt.

För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• beskriva principerna för hur en elmarknad kan vara organiserad,

• beskriva hur flexibel elförbrukning hanteras,

• beskriva metoder för att analysera priser på marknader med begränsad konkurrens,

• beskriva grundläggande metoder för att hantera finansiella risker på elmarknader,

• beskriva metoder för att hantera externaliteter, t.ex. miljöproblem, på elmarknader,

• utföra prisberäkningar i små system med ovanstående egenskaper.

För att få högre betyg ska deltagarna dessutom visa att de kan

• analysera prisbildning i större lesystem med kombinationer av flera av de ovan nämnda egenskaperna,

• tillämpa metoder för att analysera avvägningen mellan låga priser och tillförlitlighet i stora elsystem,

• formulera elmarknadssimuleringsproblem med matematiska uttryck,

• analysera investeringsdynamik på elmarknader.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

• SF1625 Envariabelanalys (eller motsvarande)

• MJ1520 Statistik och riskhantering eller SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I (eller motsvarande)

• Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Optimeringslära (t.ex. SF1811/SF1861 Optimeringslära)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The main literature of this course is:

(1) D. R. Biggar, M. R. Hesamzadeh, “The Economics of Electricity Markets”, IEEE-Wiley Press, August 2014

The complementary literatures are:

(2) L. Söder, “Electricity Market Analysis”, Compendium, KTH Publishing house.

(3) Reading list

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENA - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2220 Elproduktion, miljö och marknader

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.