EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp

Global Impact of Electrical Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

HT16 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt
 • Kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen
 • Kritiskt granska och reflektera över elektroingenjörens roll i ett hållbart samhälle
 • Exemplifiera olika områden där forskning (och utbildning) inom elektroteknik spelar en relevant roll
 • Utföra en begränsad elektroteknikhistorisk studie och presentera denna skriftligt och muntlig
 • Förklara hur olika elektrotekniska system och standarder fungerar och hur dessa system påverkat samhället
 • Utföra en begränsad analys av ett elektrotekniskt system och presentera denna skriftligt och muntligt
 • Analysera och ta ställning elektroteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet består av:

 • Hur fungerar kursplaner, lärandemål, betygskriterier och examination på KTH?
 • Studieteknik, eget ansvar, egenutveckling under en yrkeskarriär, självreflektion – vad vill jag med min utbildning?
 • Elektroteknikens betydelse för samhällsutvecklingen fram till nu
 • Elektroteknikens betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle
 • Utvärdering av programmet, kvalitetsutveckling, studentinflytande

Kursupplägg

Seminarier och inlämningsuppgifter

Behörighet

Obligatorisk för CELTE, kan ej läsas av andra studenter

Litteratur

Kungörs på KTH social senast 3 veckor innan kursstart

Examination

 • UPPA - Uppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • UPPB - Uppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • UPPC - Uppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Att alla delar av examinationen utförts

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Joakim Lilliesköld

Examinator

Anita Kullen <kullen@kth.se>

James Gross <jamesgr@kth.se>

Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>

Peter Händel <ph@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.