Hoppa till huvudinnehållet

EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EH1110 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innehållet består av:

 • Hur fungerar kursplaner, lärandemål, betygskriterier och examination på KTH?
 • Studieteknik, eget ansvar, egenutveckling under en yrkeskarriär, självreflektion – vad vill jag med min utbildning?
 • Elektroteknikens betydelse för samhällsutvecklingen fram till nu
 • Elektroteknikens betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle
 • Utvärdering av programmet, kvalitetsutveckling, studentinflytande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt
 • Kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen
 • Kritiskt granska och reflektera över elektroingenjörens roll i ett hållbart samhälle
 • Exemplifiera olika områden där forskning (och utbildning) inom elektroteknik spelar en relevant roll
 • Utföra en begränsad elektroteknikhistorisk studie och presentera denna skriftligt och muntlig
 • Förklara hur olika elektrotekniska system och standarder fungerar och hur dessa system påverkat samhället
 • Utföra en begränsad analys av ett elektrotekniskt system och presentera denna skriftligt och muntligt
 • Analysera och ta ställning elektroteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter

Kursupplägg

Seminarier och inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Obligatorisk för CELTE, kan ej läsas av andra studenter

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kungörs på KTH social senast 3 veckor innan kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • UPPA - Uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPPB - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • UPPC - Uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Att alla delar av examinationen utförts

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH1110

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

James Gross, Anita Kullen

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.