EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp

Business Development and Quality Management

Kursen ger en inblick i hur företag och andra organisationer arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitet idag. Verksamhetsutvecklingskoncept som Lean och Sex Sigma, kvalitetsramverk som EFQM och ISO9000 samt ett urval av de vanligaste kvalitetsverktygen behandlas i kursen. Gästföreläsningar och slutprojektet som utförs i samarbete med ett riktigt företag ger kursen en tydlig industriell koppling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om hur kvalitetsarbetet bedrivs i dagens företag och organisationer. Kursen skall dessutom ge kunskaper om många av de verktyg och metoder som används i ett modernt kvalitetsarbete.

Efter kursen skall deltagarna:

 • ha förståelse för betydelsen av och möjligheterna med att aktivt arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling.
 • aktivt kunna delta i ett företags kvalitetsarbete och vid behov kunna identifiera nödvändiga verktyg och metoder.
 • själva kunna använda ett antal enklare metoder och verktyg som ofta tillämpas i arbetet med att förbättra och utveckla en verksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kvalitet och totalkvalitet. Utveckling mot totalkvalitet och verksamhetsutveckling. Kvalitet och lönsamhet. De framgångsrika företagen. Processer och processorientering. Styra och analysera en verksamhet. Variationer och statistiska metoder. Kvalitet vid utveckling av varor och tjänster. Att säkerställa kvalitet vid inköp. Ständiga förbättringar. Sex Sigma. Människan och kvalitet. Ledarskap för kvalitet och verksamhetsutveckling. Ledningssystem och ISO 9000.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

As the main part of the course is examined through report writing and active participation in seminars, good English in speech and writing is recommended.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Föreläsningsserie, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1 + 2; 6p) samt 80 % närvaro vid föreläsningarna (SEM1; 1,5p).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Liv Gingnell (livmvr@kth.se)

Examinator

Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>

Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

Övrig information

Om du har några frågor om kursen, hör gärna av dig till: livmvr@kth.se

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.