Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger en inblick i hur företag och andra organisationer arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitet idag. Verksamhetsutvecklingskoncept som Lean och Sex Sigma, kvalitetsramverk som EFQM och ISO9000 samt ett urval av de vanligaste kvalitetsverktygen behandlas i kursen. Gästföreläsningar och slutprojektet som utförs i samarbete med ett riktigt företag ger kursen en tydlig industriell koppling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EH2030 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kvalitet och totalkvalitet. Utveckling mot totalkvalitet och verksamhetsutveckling. Kvalitet och lönsamhet. De framgångsrika företagen. Processer och processorientering. Styra och analysera en verksamhet. Variationer och statistiska metoder. Kvalitet vid utveckling av varor och tjänster. Att säkerställa kvalitet vid inköp. Ständiga förbättringar. Sex Sigma. Människan och kvalitet. Ledarskap för kvalitet och verksamhetsutveckling. Ledningssystem och ISO 9000.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om hur kvalitetsarbetet bedrivs i dagens företag och organisationer. Kursen skall dessutom ge kunskaper om många av de verktyg och metoder som används i ett modernt kvalitetsarbete.

Efter kursen skall deltagarna:

  • ha förståelse för betydelsen av och möjligheterna med att aktivt arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling.
  • aktivt kunna delta i ett företags kvalitetsarbete och vid behov kunna identifiera nödvändiga verktyg och metoder.
  • själva kunna använda ett antal enklare metoder och verktyg som ofta tillämpas i arbetet med att förbättra och utveckla en verksamhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

As the main part of the course is examined through report writing and active participation in seminars, good English in speech and writing is recommended.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Föreläsningsserie, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1 + 2; 6p) samt 80 % närvaro vid föreläsningarna (SEM1; 1,5p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Joakim Lilliesköld

Profile picture Liv Gingnell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH2030

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Liv Gingnell (livmvr@kth.se)

Övrig information

Om du har några frågor om kursen, hör gärna av dig till: livmvr@kth.se.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.