Hoppa till huvudinnehållet

EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2439 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • konsekvenser av fel i kraftsystemkomponenter
 • elektriska faror för människor och egendom
 • skydd mot överström vid lågspänning
 • skydd mot strömgenomgång i lågspänningsanläggningar
 • mättransformatorer och andra sensorer
 • olika generationer av skyddsreläer
 • systemjordning och jordningsfel i distributionsnät vid mellanspänning
 • skyddsprinciper i distributionsnät, inklusive ström och/eller tid
 • skydd av transmissionsledningar: skillnader
 • differentialskydd och distansskydd
 • transformatorfel och skyddssystem
 • generatorer och motorer
 • nya utmaningar: hållbar utveckling, nya slags generatorer, likströmsnät, högre hastighet, nya algoritmer, mer kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande koncept inom skyddssystem i elkraftsystem
 • lösa standardproblem från merparten av kursinnehållet.

För att få högre betyg ska studenten kunna

 • med progression i såväl fullständighet som bredd, göra tydliga och välgrundade bedömningar och beräkningar från alla delar av kursinnehållet, inklusive problem som kräver syntes från olika delar av kursinnehållet samt behörighetsgivande kurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i kraftsystemkomponenter och ställverksutformning, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EI2436.

Kunskaper i analys av elkraftsystem, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EG2100. 

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderad är också kursen EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem.

Kursen är inte lämplig för studenter som inte redan har studerat på masternivå inom elkraftteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nathaniel Taylor

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2439

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nathaniel Taylor

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.