EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp

Hybrid Vehicle Drives

Fordonsindustrin upplever idag ett ökat krav på utveckling av miljövänliga fordon. Dagens förbränningsmotorer kan till en viss del förbättras men på sikt måste fordonsindustrin förbereda sig för ett teknikskifte. Skiftet inleds med elhybridfordon som med tiden kan komma att bli ersatta av fordon drivna av bränsleceller. Parallellt med denna utveckling sker hela tiden en introduktion av alltfler eldrivna hjälpsystem, såsom styrservon.

Kursen behandlar både system- och komponentfrågor om framdrivning och hjälpkraft. Fokus ligger på fordon som använder elhybridlösningar och/eller bränsleceller för energiomvandlingen ombord.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge en bred insikt i alternativa lösningar för omvandling av primärenergi till transportarbete i vägfordon. Hänsyn måste tas till olika typer av primärenergi (fossil, bio, ...), olika typer av energiomvandling (FC, ICE, HEV), olika fordonstopologier samt hjälpkraftbehov hos subsystemen.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara hur ett hybridfordon fungerar och beskriva de ingående komponenterna och deras funktion.
 • beskriva olika hybridfordonstopologier med avseende på deras funktionsblock och deras egenskaper.
 • bygga och implementera modeller av hybridfordon, både enkla och avancerade modeller.
 • analysera egenskaperna hos ett hybridfordon.
 • bilda verkningsgradsmodeller av de viktigaste komponentera.
 • utvärdera vägfordons miljöaspekter.
 • beräkna grundläggande elektriska och termiska egenskaper hos effektelektroniska omvandlare.
 • beskriva funktionsättet och egenskaperna för de vanligaste elmaskintyperna för hybridfordon.
 • beskriva funktionsättet för bränslecellen och de förekommande energilagrande elementen och beräkna deras grundläggande prestanda.
 • beskriva bränslealternativen för hybridfordonen.
 • genomföra i gruppform ett projektarbete som redovisas både muntligt och skriftligt.
 • diskutera framtida trender inom hybridteknologin.

Kursens huvudsakliga innehåll

Dagens fordon – framdrivning och hjälpkraft.

Incitament för miljövänliga fordon.

Olika traktionskoncept för vägfordon.

Hjälpsystem.

Fundamentala komponenter.

Systemutformning och simuleringar.

Utvecklingstendenser.

Behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs i elektricitetslära.

Litteratur

Kompendium i Hybrida fordonsdrivsystem, 2006. Kurspärm med projektbeskrivningar och laboration.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 poäng)
Två inlämningsuppgifter och en laboration (PRO1; 3 poäng).

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Mats Leksell

Examinator

Stefan Östlund <stefano@kth.se>

Övrig information

OBS. Kurserna EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem och EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll och det går därför inte att inkludera bägge kurserna under en och samma examen. Som möjligt komplement till EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem finns EJ2400 Elektrisk traktion.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.