Hoppa till huvudinnehållet

EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp

Fordonsindustrin upplever idag ett ökat krav på utveckling av miljövänliga fordon. Dagens förbränningsmotorer kan till en viss del förbättras men på sikt måste fordonsindustrin förbereda sig för ett teknikskifte. Skiftet inleds med elhybridfordon som med tiden kan komma att bli ersatta av fordon drivna av bränsleceller. Parallellt med denna utveckling sker hela tiden en introduktion av alltfler eldrivna hjälpsystem, såsom styrservon.

Kursen behandlar både system- och komponentfrågor om framdrivning och hjälpkraft. Fokus ligger på fordon som använder elhybridlösningar och/eller bränsleceller för energiomvandlingen ombord.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51877

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2410 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Dagens fordon – framdrivning och hjälpkraft.

Incitament för miljövänliga fordon.

Olika traktionskoncept för vägfordon.

Hjälpsystem.

Fundamentala komponenter.

Systemutformning och simuleringar.

Utvecklingstendenser.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge en bred insikt i alternativa lösningar för omvandling av primärenergi till transportarbete i vägfordon. Hänsyn måste tas till olika typer av primärenergi (fossil, bio, ...), olika typer av energiomvandling (FC, ICE, HEV), olika fordonstopologier samt hjälpkraftbehov hos subsystemen.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara hur ett hybridfordon fungerar och beskriva de ingående komponenterna och deras funktion.
 • beskriva olika hybridfordonstopologier med avseende på deras funktionsblock och deras egenskaper.
 • bygga och implementera modeller av hybridfordon, både enkla och avancerade modeller.
 • analysera egenskaperna hos ett hybridfordon.
 • bilda verkningsgradsmodeller av de viktigaste komponentera.
 • utvärdera vägfordons miljöaspekter.
 • beräkna grundläggande elektriska och termiska egenskaper hos effektelektroniska omvandlare.
 • beskriva funktionsättet och egenskaperna för de vanligaste elmaskintyperna för hybridfordon.
 • beskriva funktionsättet för bränslecellen och de förekommande energilagrande elementen och beräkna deras grundläggande prestanda.
 • beskriva bränslealternativen för hybridfordonen.
 • genomföra i gruppform ett projektarbete som redovisas både muntligt och skriftligt.
 • diskutera framtida trender inom hybridteknologin.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs i elektricitetslära.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium i Hybrida fordonsdrivsystem, 2006. Kurspärm med projektbeskrivningar och laboration.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 poäng)
Två inlämningsuppgifter och en laboration (PRO1; 3 poäng).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Leksell

Övrig information

OBS. Kurserna EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem och EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll och det går därför inte att inkludera bägge kurserna under en och samma examen. Som möjligt komplement till EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem finns EJ2400 Elektrisk traktion.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.