EJ2440 Elektriska transportsystem 6,0 hp

Electric Transportation

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge deltagarna en bred inblick i elektriska transportsystem, både för väg- och spårfordon.

Efter avklarad kurs ska deltagarna kunna:

 • redogöra för grundläggande systemtekniska aspekter för elektriska transportsystem såsom dragkraft-, effekt- och energibehov;
 • beräkna dragkraftsbehov, effekt, acceleration m.m. för väg- och järnvägstrafik;
 • göra överslagsmässiga beräkningar av spänningar, strömmar och effekter i motordrifter för elektriska transportsystem;
 • ha kännedom om de viktigaste elektriska drivsystemen för spårfordon;
 • redogöra för grundläggande hybridtopologier;
 • beskriva hur ett elektriskt hybridfordon arbetar samt fordonets huvudkomponenter och deras funktion;
 • skapa och tillämpa modeller för elektriska och hybrida fordon i syfte att analysera deras egenskaper;
 • redogöra för funktionsprincipen hos energilagrande komponenter såsom batteri och superkondensator, samt beräkna deras grundläggande egenskaper;
 • beskriva uppbyggnaden av elektriska banmatningssystem för bade likspänning och växelspänning;
 • utföra beräkningar av effeköverföringsförmågan för olika banmatningssystem;
 • beskriva bakgrunden till elektromagnetiska störningar i elktriska transportsystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Historisk överblick.

Incitament för miljövänliga fordon.

Allmänna principer för elektrisk traktion och transportsystem. Drag- och bromskraft. Effektbehöv och energiförbrukning.

Framdrivnings- och hjälpsystem för konventionella lätta och tunga vägfordon.

Framdrivnings- och hjälpsystem för elektriska och hybrida vägfordon.

Traktionsfordon; elektriska drivsystem, transformatorer och omvandlare, styrning och reglering samt den mekaniska transmissionen.

Banmatning: växel- och likströmssystem. Effeköverföringsförmåga, kontaktledning, överspänningar och nätåterverkan. Elektromagnetisk kompatibilitet.

Utvecklingstendenser.

Kursupplägg

Lektioner, datorlaborationer, seminarium och projekt.

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 2 av följande kurser: EJ1200 Eleffektsystem , EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem eller EJ2301 Effektelektronik.

Rekommenderade förkunskaper

Någon av följande kurser rekommenderas; EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem, EJ1200 Eleffektsystem eller EJ2301 Effektelektronik.

Litteratur

Östlund, S.- Elektric Railway Traction, KTH 2012

Course binder Hybrid Vehicle Drives, KTH 2014

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt i samtliga examinationsmoment.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Oskar Wallmark (owa@kth.se)

Examinator

Stefan Östlund <stefano@kth.se>

Övrig information

OBS. EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll som EJ2400 Elektrisk traktion och EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem. Det går därför inte att inkludera EJ2440 och EJ2400/2410 under en och samma examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.