Hoppa till huvudinnehållet

EJ2440 Elektriska transportsystem 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2440 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historisk överblick.

Incitament för miljövänliga fordon.

Allmänna principer för elektrisk traktion och transportsystem. Drag- och bromskraft. Effektbehöv och energiförbrukning.

Framdrivnings- och hjälpsystem för konventionella lätta och tunga vägfordon.

Framdrivnings- och hjälpsystem för elektriska och hybrida vägfordon.

Traktionsfordon; elektriska drivsystem, transformatorer och omvandlare, styrning och reglering samt den mekaniska transmissionen.

Banmatning: växel- och likströmssystem. Effeköverföringsförmåga, kontaktledning, överspänningar och nätåterverkan. Elektromagnetisk kompatibilitet.

Utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kursens mål är att ge deltagarna en bred inblick i elektriska transportsystem, både för väg- och spårfordon.

Efter avklarad kurs ska deltagarna kunna:

 • redogöra för grundläggande systemtekniska aspekter för elektriska transportsystem såsom dragkraft-, effekt- och energibehov;
 • beräkna dragkraftsbehov, effekt, acceleration m.m. för väg- och järnvägstrafik;
 • göra överslagsmässiga beräkningar av spänningar, strömmar och effekter i motordrifter för elektriska transportsystem;
 • ha kännedom om de viktigaste elektriska drivsystemen för spårfordon;
 • redogöra för grundläggande hybridtopologier;
 • beskriva hur ett elektriskt hybridfordon arbetar samt fordonets huvudkomponenter och deras funktion;
 • skapa och tillämpa modeller för elektriska och hybrida fordon i syfte att analysera deras egenskaper;
 • redogöra för funktionsprincipen hos energilagrande komponenter såsom batteri och superkondensator, samt beräkna deras grundläggande egenskaper;
 • beskriva uppbyggnaden av elektriska banmatningssystem för bade likspänning och växelspänning;
 • utföra beräkningar av effeköverföringsförmågan för olika banmatningssystem;
 • beskriva bakgrunden till elektromagnetiska störningar i elktriska transportsystem.

Kursupplägg

Lektioner, datorlaborationer, seminarium och projekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande minst 2 av följande kurser: EJ1200 Eleffektsystem , EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem eller EJ2301 Effektelektronik.

Rekommenderade förkunskaper

Någon av följande kurser rekommenderas; EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem, EJ1200 Eleffektsystem eller EJ2301 Effektelektronik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Östlund, S.- Elektric Railway Traction, KTH 2012

Course binder Hybrid Vehicle Drives, KTH 2014

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt i samtliga examinationsmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Östlund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2440

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

OBS. EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll som EJ2400 Elektrisk traktion och EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem. Det går därför inte att inkludera EJ2440 och EJ2400/2410 under en och samma examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.