Hoppa till huvudinnehållet

EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp

Kursen skall ge grundläggande förståelse om dynamiska system och kunskaper om matematiska metoder för analys och syntes av återkopplade system och design av regulatorer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EL1000 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur återkoppling påverkar egenskaper för dynamiska system som stabilitet, snabbhet, känslighet och robusthet. Kursen innehåller analys och konstruktion av återkopplade system med avseende på dessa egenskaper. Speciellt studeras

 • grundläggande begrepp och problemställningar: exempel på tillämpningar av reglerteknik, representation av dynamiska system, in- och utsignaler, differentialekvationsmodeller, transformer, överföringsfunktioner, blockschema, impulssvar, stegsvar, poler, nollställen, linjärisering och tillståndsmodeller
 • analys av återkopplade system: stabilitet, rotort, Nyquistkriteriet, Nyquist- och Bodediagram, noggrannhet, snabbhet, känslighet och robusthet
 • konstruktion av reglersystem med en insignal och en utsignal: specifikationer, PID-regulatorer, kompensering i frekvensplanet, framkoppling, tidsfördröjningar, tillståndsåterkoppling, observatörer och polplacering
 • implementering: val av samplingstid, antialiasfilter och diskretisering av styrlagar
 • reglerteknisk terminologi på svenska och engelska.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera grundläggande teori och definitioner av viktiga begrepp inom allmän reglerteknik
 • tillämpa analys- och konstruktionsmetoder inom allmän reglerteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i differentialekvationer och transformmetoder, 5,5 hp, motsvarande slutförd kurs  SF1683/SF1692.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABD - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABE - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABF - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EL1000

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

 • EL2820 Modellering av dynamiska system
 • EL2620 Olinjär reglering
 • EL2520Reglerteknik fk
 • EL2421 Reglerteknik, projektkurs
 • EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
 • EL2700 Model Predictive Control
 • EL2800 Stochastic Control and Optimization

Kontaktperson

Bo Wahlberg

Övergångsbestämmelser

Utgången modul LABA kan examineras med ny modul LABD

Utgången modul LABB kan examineras med ny modul LABE

Utgången modul LABC kan examineras med ny modul LABF

Utgången modul TENA kan examineras med ny modul TENB

Övrig information

Övrigt: TEN, 1p, LAB1, 1p, LAB2, 2p, LAB3, 2p.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.