EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp

Hybrid and Embedded Control Systems

Hybrida och inbyggda reglersystem är en kurs som behandlar analys, design och implementering av regleralgoritmer i nätverkade inbyggda och autonoma system. Sensorer, aktuatorer och dator noder är sammankopplade över kommunikationsnätverk i sådana reglersystem, som finns i nyare tillämpningar inom t.ex. robotik och autonoma system, bilindustri, hemelektronik, industriell regleringl, mobil kommunikation, kraftsystem, smarta byggnader och transportsystem.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Tidsstyrd reglering: modellering och analys av samplade system, datorimplementering av reglersystem, egenskaper och begränsningar hos implementeringsplattformar. Händelsestyrd reglering: realtidsoperativsystem, schedulering, beräkningsmodellering. Hybrid reglering: modeller, dynamiska egenskaper, verifiering.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för analys- och designmetoder för inbyggda och nätverksbaserade reglersystem.

Speciellt skall studenten kunna:

 • Översätta analoga regulatorer till digitala implementeringar och föreslå datorkod för implementing;
 • Analysera grundläggande egenskaper (såsom stabilitet, styrbarhet, observerbarhet etc.) hos samplade system;
 • Analysera begränsningar hos inbyggda reglersystem, såsom kvantisering och kommunikationsbegränsningar;
 • Analysera grundläggande egenskaper hos händelsestyrda reglersystem;
 • Utföra enklare dynamisk modellering av realtidssystem;
 • Studera schedulering av datorjobb och dess influens på reglerkvalitet;
 • Motivera hybrida system som ett generellt modelleringsverktyg för inbyggda system;
 • Analysera dynamiska egenskaper hos hybrida system;
 • Verifiering av designspecifikationer för ett hybrid system;
 • Redogöra för tillämpningsexempel av kursinnehållet inom flera ingenjörsområden.

Kursupplägg

Föreläsningar och övningar, skriftlig tentamen. Se även

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studenter: 120 hp och Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EL1000 Reglerteknik allmän kurs eller godkännande från kursansvarig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas på kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • HWK1 - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • HWK2 - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • HWK3 - Hemuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tenta, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Dimos Dimarogonas

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EL2450

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

EL2420 Reglerteknik projektkurs

EL201X Examensarbete inom reglerteknik, avancerad nivå

Kontaktperson

Dimos Dimarogonas

Övrig information

Ersätter 2E1245.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.