Hoppa till huvudinnehållet

EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp

Hybrida och inbyggda reglersystem är en kurs som behandlar analys, design och implementering av regleralgoritmer i nätverkade inbyggda och autonoma system. Sensorer, aktuatorer och dator noder är sammankopplade över kommunikationsnätverk i sådana reglersystem, som finns i nyare tillämpningar inom t.ex. robotik och autonoma system, bilindustri, hemelektronik, industriell regleringl, mobil kommunikation, kraftsystem, smarta byggnader och transportsystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EL2450 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar tidsstyrd, händelsesstyrd och hybrid reglering. Tidsstyrd reglering: modellering och analys av samplade system, datorimplementering av reglersystem, egenskaper och begränsningar hos implementeringsplattformar. Händelsestyrd reglering: realtidsoperativsystem, schedulering, beräkningsmodellering. Hybrid reglering: modeller, dynamiska egenskaper, verifiering. Speciellt behandlas
•    Digital implementering av analoga regulatorer, datorkodning för implementering
•    Analys av grundläggande egenskaper, som stabilitet, styrbarhet, observerbarhet, för samplade system
•    Analys av begränsningar hos inbyggda reglersystem, som kvantisering och kommunikationsbegränsningar
•    Analys av grundläggande egenskaper hos händelsestyrda reglersystem
•    Enklare dynamisk modellering av realtidssystem
•    Motivera hybrida system som ett generellt modelleringsverktyg för inbyggda system
•    Analys av dynamiska egenskaper hos hybrida system
•    Verifiering av designspecifikationer för ett hybrid system
•    Tillämpningsexempel av kursinnehållet inom flera ingenjörsområden.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
·         formulera grundläggande teori och definitioner av viktiga begrepp inom hybrida och inbyggda reglersystem
·         tillämpa teori och metoder inom hybrida och inbyggda reglersystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

EL1000 Reglerteknik allmän kurs eller godkännande från kursansvarig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • HWK1 - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • HWK2 - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • HWK3 - Hemuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tenta, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EL2450

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EL2420 Reglerteknik projektkurs

EL201X Examensarbete inom reglerteknik, avancerad nivå

Kontaktperson

Dimos Dimarogonas

Övrig information

Ersätter 2E1245.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.