Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp

Kursen behandlar systematiska metoder för att konstruera matematiska modeller av tekniska system baserat på fundamentala fysikaliska samband och uppmätta data.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50531

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Cristian Rojas (crro@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EL2820 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • modelltyper
 • översikt över olika fysiska domäner (fysik, mekanik, elektronik)
 • modellförenkling, differential-algebraiska ekvationer
 • systematiska modelleringsmetoder
 • objektorienterat modellbygge
 • störningar och störningsmodeller
 • parameterskattning och statistiska egenskaper

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera grundläggande teori och definitioner av viktiga begrepp inom matematisk modellering av dynamiska system
 • ta fram matematiska modeller för tekniska system baserat på fundamentala fysiska samband och baserat på mätdata.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Elementär fysik och Matematisk statistik, allmän kurs eller motsvarande kunskaper. Reglerteknik allmän kurs, EL1000 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laboration 2, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration 3, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cristian Rojas (crro@kth.se)

Övergångsbestämmelser

De utgångna modulerna LAB1 och TEN1 kan examineras fram till HT24.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.