EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp

Data Communications and Computer Networks

Observera att texten ovan meddelar att kursplanen har förändrats en aning (uppdaterad upplaga av boken.) Kursen ges  VT16, P3.

Kursinnehållet omfattar protokoll och utrustning i kommunikationsnät såsom Internet, lokala nätverk och landstäckande nät. Kursen ger både praktiska och övergripande kunskaper om kommunikationssystem: Den behandlar principer och metoder för att konstruera digitala kommunikationssystem med tyngdpunkt på datalänk- och nätverksprotokoll samt ger en introduktion till TCP/IP-protokollen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge en översikt av kommunikationsnätens funktion och en god grund för fortsatta studier inom ämnet. Det innefattar förståelse och tillämpning av konstruktionsprinciper

och -metoder för systemutveckling samt översikt av underliggande systemprinciper, kommunikationsteknologier och betydande standardiserade system.

Kursen erbjuder  undervisning i datakommunikation och datornät genom föreläsningar, övningar och laboration och ger läsanvisningar och övningsmaterial för studentens eget arbete.

Efter kursen ska studenterna kunna:

·         Förstå och kunna redogöra för principerna för en skiktad protokollarkitektur; kunna ange och beskriva systemfunktioner i rätt protokollskikt och vidare beskriva hur skikten samverkar.

·         Förstå, redogöra för och kunna beräkna digital överföringskapacitet för olika typer av kommunikationsmedier.

·         Förstå, redogöra för och kunna lösa matematiska problem för datalänk- och nätverksprotokoll.

·         Redogöra för principer för tillträdesstyrning till delade medier och utföra prestandaberäkningar.

·         Förstå och redogöra för principer och protokoll för vägvalsberäkningar samt kunna utföra sådana beräkningar.

·         Förstå och redogöra för tillförlitlig överföring samt beräkna prestanda för TCP-förbindelser.

·         Förstå och kunna redogöra för vanliga kommunikationstjänster, systemtjänster såsom namn- och adressuppslagningar samt kommunikationsanvändningar. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Systemarkitektur och skiktadeprotokollmodeller men översikt av OSI och TCP/IP.

Dataöverföring och fysisk infrastruktur: analog och digital överföring, linjekodning och modulering, transmissionsmedia, kapacitets- och effektberäkningar, multiplexering, asynkron och synkron överföring.

Datalänksprotokoll: inramning av data, funktioner för flödesreglering, feldetektering och -hantering samt omsändning.

Lokala nätverk: topologier, tillträdesstyrning såsom slumpmässig tillgång (CSMA) , trådlösa nät (WiFi), sammanbryggade nät och standarder i IEEE 802-gruppen.

Paketkopplade publika nät, principer och protokoll: förbindelseorienterat och förbindelsefritt; internetprotokollet IP;  vägvalsprotokoll och –algoritmer, både för intra- och interdomänvägval.

Transportprotokoll: tillförlitlig och otillförlitlig överföring; TCP och UDP. Stockningshantering och felhantering; kommunikation mellan processer; hantering av förbindelser. Exempel på applikationer och tjänster.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Högskolematematik och matematisk statistik, kunskap om operativsystem (UNIX) önskvärd.

Litteratur

B. A. Forouzan: Data Communications and Networking, 5:e uppl., McGraw-Hill 2007. 

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen
Godkänd laborationskurs

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Gunnar Karlsson

Examinator

Gunnar Karlsson <gk@kth.se>

Påbyggnad

EP2120 Internetworking

EP2200 Köteori och teletrafiksystem

EP2300 Nätverkhantering

EP2500 Säkra nätverkssystem

EP2950 Trådlösa nätverk              

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.