Inför kursvalEP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hpAdministrera Om kursen

Observera att texten ovan meddelar att kursplanen har förändrats en aning (uppdaterad upplaga av boken.) Kursen ges  VT16, P3.

Kursinnehållet omfattar protokoll och utrustning i kommunikationsnät såsom Internet, lokala nätverk och landstäckande nät. Kursen ger både praktiska och övergripande kunskaper om kommunikationssystem: Den behandlar principer och metoder för att konstruera digitala kommunikationssystem med tyngdpunkt på datalänk- och nätverksprotokoll samt ger en introduktion till TCP/IP-protokollen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Systemarkitektur och skiktadeprotokollmodeller men översikt av OSI och TCP/IP.

Dataöverföring och fysisk infrastruktur: analog och digital överföring, linjekodning och modulering, transmissionsmedia, kapacitets- och effektberäkningar, multiplexering, asynkron och synkron överföring.

Datalänksprotokoll: inramning av data, funktioner för flödesreglering, feldetektering och -hantering samt omsändning.

Lokala nätverk: topologier, tillträdesstyrning såsom slumpmässig tillgång (CSMA) , trådlösa nät (WiFi), sammanbryggade nät och standarder i IEEE 802-gruppen.

Paketkopplade publika nät, principer och protokoll: förbindelseorienterat och förbindelsefritt; internetprotokollet IP;  vägvalsprotokoll och –algoritmer, både för intra- och interdomänvägval.

Transportprotokoll: tillförlitlig och otillförlitlig överföring; TCP och UDP. Stockningshantering och felhantering; kommunikation mellan processer; hantering av förbindelser. Exempel på applikationer och tjänster.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge en översikt av kommunikationsnätens funktion och en god grund för fortsatta studier inom ämnet. Det innefattar förståelse och tillämpning av konstruktionsprinciper

och -metoder för systemutveckling samt översikt av underliggande systemprinciper, kommunikationsteknologier och betydande standardiserade system.

Kursen erbjuder  undervisning i datakommunikation och datornät genom föreläsningar, övningar och laboration och ger läsanvisningar och övningsmaterial för studentens eget arbete.

Efter kursen ska studenterna kunna:

·         Förstå och kunna redogöra för principerna för en skiktad protokollarkitektur; kunna ange och beskriva systemfunktioner i rätt protokollskikt och vidare beskriva hur skikten samverkar.

·         Förstå, redogöra för och kunna beräkna digital överföringskapacitet för olika typer av kommunikationsmedier.

·         Förstå, redogöra för och kunna lösa matematiska problem för datalänk- och nätverksprotokoll.

·         Redogöra för principer för tillträdesstyrning till delade medier och utföra prestandaberäkningar.

·         Förstå och redogöra för principer och protokoll för vägvalsberäkningar samt kunna utföra sådana beräkningar.

·         Förstå och redogöra för tillförlitlig överföring samt beräkna prestanda för TCP-förbindelser.

·         Förstå och kunna redogöra för vanliga kommunikationstjänster, systemtjänster såsom namn- och adressuppslagningar samt kommunikationsanvändningar. 

Kursupplägg

Examinationen sker löpande under kursomgången med kontrollskrivningar.

Omexamination sker i form av skriftligt prov i en omtentamensperiod. Provet struktureras i tre delar, där varje del motsvarar en av kursens kontrollskrivningar. Den som är underkänd på en eller flera kontrollskrivningar behöver bli godkänd på motsvarande delar av provet.

Övergångsbestämmelser

Omexamination sker i form av skriftligt prov i en omtentamensperiod. Den som är underkänd på tidigare tentamen måste bli godkänd på alla tre delarna av provet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Högskolematematik och matematisk statistik, kunskap om operativsystem (UNIX) önskvärd.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

B. A. Forouzan: Data Communications and Networking, 5:e uppl., McGraw-Hill 2007. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen
Godkänd laborationskurs

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gunnar Karlsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP1100

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

EP2120 Internetworking

EP2200 Köteori och teletrafiksystem

EP2300 Nätverkhantering

EP2500 Säkra nätverkssystem

EP2950 Trådlösa nätverk              

Kontaktperson

Gunnar Karlsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.