EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp

Introduction to Computing Systems Engineering

Kursen geren introduktion till de viktigaste begreppen inom digital design, datorarkitektur, compliers och programvaruteknik. Detta sker på ett konstruktivt sätt, genom att bygga en enkel, men generell dator från grundläggande digitala kretsar upp till operativsystemet. I denna process kommer vi att utforska många idéer och tekniker som används i konstruktionen av moderna hårdvara och programvarusystem.

Under kursens gång skapar studenterna mjukvaru-emulering av en dator, genom sekvensen av 12 små projekt. Var och en av dessa projekter behandlar en byggsten i ett modernt datasystem.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Arkitektur, komponenter och koncept för moderna datorsystem och hur de relaterar till varandra. Innehållet kommer att omfatta:

- Datorarkitektur

- Maskinnära programmering

- Assembler och andra programmeringsspråk på högre nivo

- Kompilator

- Operativsystem

- Virtuell maskin

Lärandemål *

Efter kursen ska studenterna kunna:

- Diskutera grundläggande begrepp av hur man bygger en modern datorsystem från grunden

- Konstruera ett datorsystem på egen hand, genom att bygga nyckelkomponenterna

- Att använda programvara  för att emulera konstruktionen av datorarkitur

Kursupplägg

Undervisning sker delvis på engelska och delvis på svenska.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

IE1205 Digital design eller liknande kurs

DD1316 Programmeringsteknik och C eller liknande kurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Noam Nisan and Shimon Schocken, The Elements Of Computing Systems:

Building a Modern Computer from First Principles 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LABB - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Viktoria Fodor

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP1200

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

EH1010 Elektroprojekt

EP1100 Datakommunikation och datornät

IS1200 Datorteknik, grundkurs

EP111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.