Hoppa till huvudinnehållet

EP2120 Internetworking 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om de mekanismer och protokoll som används i dagens och framtidens Internet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50480

Rubriker med innehåll från kursplan EP2120 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar som belyser principer och funktioner i dagens och framtidens Internet-arkitektur och övningar som ger praktiska färdigheter.
Områden som omfattas är:

 • Vad Internet är och vilka är dess designprinciper.
 • Underliggande länklager och hur de samverkar med IP (Ethernet, PPP, bryggning, learning, etc).
 • Vilka protokoll som ingår i TCP/IP (IP, UDP, TCP, ICMP, etc).
 • Förståelse för grundprinciper som skiktning, enkapsulering och multiplexering.
 • IP adressering, subnätning och kontrollmekanismer.
 • Transport protokoll: TCP och UDP
 • Routing och dynamiska routing protokoll (RIP, OSPF, BGP).
 • Autokonfiguration och namnuppslag (BOOTP, DHCP, DNS)
 • IP multicast och multicast routing (IGMP, DVMRP, PIM, etc).
 • Nätövervakning, trafikmätningar och trafikanalys (bl a SNMP).
 • Nätsäkerhet (IPsec, brandväggar, kryptering).
 • IP QoS (Traffic Engineering, RSVP, IntServ, Diffserv)
 • Avancerade nätlösningar (MPLS, VPN, etc)
 • IP Mobilitet (t.ex. Mobile IPv4)
 • Router och Nät Arkitekturer
 • Standardiseringsarbete - IETF och RFC:er.
 • Nästa generation Internet protokoll (IPv6).

Lärandemål

Studenterna kommer efter kursen att ha såväl teoretiska kunskaper om funktionalitet och principer, som praktiska färdigheter att planera, analysera, implementera och hantera internetbaserade nätfunktioner.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EP1110 Datakommunikation och datornät
eller Datakommunikation och datornät för I-programmet

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Behrouz A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, 3nd Edition, 2005, McGraw-Hill, ISBN 0-07-296772-2

James F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-down Approach, 6th Edition, ISBN 978-0-273768968

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPG1 - Uppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, (TENA ; 3,5 hp)

Laborationer (LAB 1 ; 3 hp)

Uppgift, (UPG1 ; 1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

T.ex.
2G1319 Kommunikationssystem
2G1325 Practical Voice Over IP (VoIP)
2G1326 Mobile Presence
2G1330 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer
2G1332 Hantering av nätverk och sammankopplade system

Kontaktperson

György Dan

Övrig information

Ersätter 2E1605.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.