Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp

Gästföreläsare från universitet och företag kommer att bjudas in för att berätta om sin syn på några olika teknikområden och vad de just nu arbetar med. Kursens innehåll definieras av de inbjudna gästföreläsarna. Kursen avser spegla forskningsfronten speciellt inom några områden med inriktning mot information, kommunikation och nätverk. Då aktiviteten inom dessa områden är mycket stor kommer innehållet att variera från år till år.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Se kopplade program.

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, VCCN, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, CLNI, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, CLNS, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, Rekommenderad

Perioder

P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60420

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Ming Xiao (mingx@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EQ2461 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Gästföreläsare från universitet och företag kommer att bjudas in för att berätta om sin syn på några olika teknikområden och vad de just nu arbetar med. Kursens innehåll definieras av de inbjudna gästföreläsarna. Kursen avser spegla forskningsfronten speciellt inom några områden med inriktning mot information, kommunikation och nätverk. Då aktiviteten inom dessa områden är mycket stor kommer innehållet att variera från år till år.

Både forskningsnära och mer produktorienterade föredrag kommer att ges och seminarieserien är ett utmärkt sätt att öka sin allmänbildning inom några av de mest aktiva tekniska områdena just nu. Dessutom ger de goda möjligheter att knyta värdefulla kontakter med olika företag och en inblick i vad som kan vänta teknologerna efter examen. Föredragshållarna kommer även att berätta en del om vilka examensarbeten de kan erbjuda, så det är ett utomordentligt tillfälle för alla att knyta kontakter. Kursen är ett utmärkt komplement till övriga kurser inom området.

I kursen ingår en obligatorisk och individuell inlämningsuppgift. Uppgiften består i att skriva en kort (3-4 maskinskrivna A4-sidor) populärvetenskaplig sammanställning om ett eller flera av de områden som berörts i seminarierna. Nivån på texten bör vara sådan att en godtycklig teknolog som läser motsvarande inriktningar utan problem kan tillgodogöra sig innehållet.

Lärandemål

Kursen vill belysa de tekniska tillämpningar och forskningsproblem som är aktuella inom näringslivet. Inbjudna gästföreläsare från industri och högskolor berättar om sitt arbete och sin syn på olika tekniska områden.

Efter kursen förväntas studenten kunna:

•                     Visa god kännedom om forsknings- och utvecklingsfronten, spjutspetsteknik, marknad, visioner och tendenser inom respektive område.

•                    Visa förmåga att skriftligt sammanställa information kring ett specifikt aktuellt tekniskt ämne, kritiskt granska och göra egna reflektioner och bedömningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 180hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

•                     INL1 - Inlämningsuppgift, 1.5, betygsskala: P, F

•                     NÄR1 - Närvaro, 1.5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg:

Aktivt deltagande i föreskrivet antal seminarier (NÄR1, 1.5 hsp, betyg P/F).

En skriftlig uppsats (INL1, 1.5 hsp, betyg P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ming Xiao (mingx@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.