Hoppa till huvudinnehållet

EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp

The course provides the theoretical background of the methods and principles used in modern digital communication systems. Detection and modulation theoretic aspects are the main focus, i.e., a comprehensive study of hypothesis testing, Gaussian stochastic processes, concept of sufficient statistics and matched filters, and parallelism to estimation theory. The emphasis is to provide a rigorous mathematical framework, optimization criteria, and models which are suitable for digital communication problems. Further, problem solving skills in related topics should be trained. The intention is to deepen existing knowledge on digital communication rather than to broaden.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EQ2831 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

· En rigorös tillbakablick på grundläggande principer i digital kommunikation

· Stokastiska processer och stationära tidsdiskreta stokastiska processer,

· Binär och multihypotesprövning, tillräcklig statistik

· Paralleller till estimeringslära, sammansatta detektionsproblem

· Gaussfördelningar i ne och flera dimensioner, komplexa gaussfördelningar och cirkulär symmetri

· Tidskontinuerliga stokastiska processer

· Detektion i vitt Gaussiskt brus

· Icke-koherent detektion och störparametrar. 

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 1. förklara och härleda grundläggande principer inom digital kommunikation,
 2. tillgodogöra sig och diskutera resultat från relaterad forskningslitteratur, 
 3. lösa standardproblem i detektions-, modulations-, och estimeringslära, 
 4. använda de avancerade teoretiska verktygen för att analysera och designa nya procedurer anpassade till specifika problem. 

Kursupplägg

Föreläsningar, hemuppgifter, övningseminarier, presentation av problemlösningar eller en utvald forskningsartikel. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande: 180 hp och Engelska B eller motsvarande. 

Rekommenderade förkunskaper

Basic course on digital communications such as EQ2310 Digital Communications.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

A Foundation in Digital Communications

by A. Lapidoth.

Kompletterande litteratur: 

 1. Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I, by H. L. van Trees.
 2. An Introduction to Signal Detection and Estimation, by H. V. Poor.
 3. An Introduction to Statistical Communication Theory, by D. Middleton.

Om mer passande litteratur finns tillgänglig kommer kurslitteraturen kanske att ändras. Besök därför hemsidan där den slutgiltiga kurslitteraturen kommer att utannonseras innan kursstart. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att få godkänt ska studenten

 1. lämna in varje hemuppgift. på varje hemuppgift ska ett visst antal poäng uppnås, samtidigt som summan av alla poäng måste överskrida ett visst tröskelvärde och
 2. skriva upp sig för att presentera minst ett problem på varje hemuppgift och presentera minst en hemuppgift på ett övningsseminarium. De som inte presenterar på ett godkänt sätt måste presentera ett utvät forskningspapper.

Betyget på kursen sätts efter hur många poäng som uppnås på hemuppgifterna. Antalet poäng som krävs för olika betyg kommer att bestämas innan kursstart.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2831

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tobias Oechtering

Övrig information

Accelerated Program.