Hoppa till huvudinnehållet

F1A5035 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom arkitektur 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-01 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

HT 2021: P2 (2,5 hp)

VT 2022: P3 (2,5 hp), P4 (2,5 hp)

Varaktighet

2021-12-01

2022-06-07

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-01 programstuderande

Anmälningskod

51594

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-12-01 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5035 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen vetenskapsteori och forskningsmetodik syftar till att ge en introduktion till grundläggande frågor inom vetenskaplig teori och metodik samt utveckla den forskarstuderandes förståelse för förhållanden mellan epistemologi, ontologi, och metodologi. Inom ramen för detta räknas såväl praktikbaserad forskning och konstnärliga forskningsmetoder som mer traditionella teorier och metoder, liksom både kvalitativa och kvantitativa traditioner. Den forskarstuderande skall dels utveckla förståelse för hur olika fält betraktar och formulerar forskningfrågor, och dels utveckla en fördjupad förståelse kring sitt eget arbete i ett bredare forskningfält. Därutöver behandlar kursen hur forskningfråga, metod och resultat samspelar inom forskningspraktiken.

Efter kursen skall den forskarstuderande dels kunna positionera sitt eget projekt i en vetenskapsteoretisk kontext, och dels ha viss insikt i andras fälts sätt att tänka, resonera och arbeta. Kursen stödjer därmed tvärvetenskaplig förståelse och utveckling. Efter kursen skall den forskarstuderande också ha grundläggande förståelse för relationen mellan forskningsfråga och metod, liksom olika metoders styrkor och svagheter.

Kursens teoretiska och metodologiska fokus varierar mellan kurstillfällen vilket beskrivs i samband med att varje tillfälle annonseras, men syftar alltid till att ge en bred förståelse som inkluderar de olika teori- och metodfält som finns inom KTH:s arkitekturskolan liksom arkitekturforskning sett i ett brett, internationellt perspektiv.

Lärandemål

Efter kursen skall den forskarstuderande kunna

 • Redogöra för grunderna i vetenskapligt tänkande
 • Översiktligt beskriva det vetenskapsteoretiska fältet, inklusive större traditioner och fält, samt definiera likheter och olikheter dem emellan
 • Översiktligt beskriva olika forskningsmetoder samt deras styrkor och svagheter
 • Identifiera och diskutera hur olika forskningstraditioner relaterar till olika former av arkitekturforskning
 • Beskriva kopplingen mellan forskningsfråga, teori, metod och forskningspraktik
 • Kritiskt reflektera över sin egen metod i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv
 • Självständigt ta fram vetenskapliga projektbeskrivningar för forskningsmedelsansökningar

Kursupplägg

The course is organized in 6 intense modules of 2 days and requires 1-2 days of preparatory reading. Course activities include lectures, reading seminars, workshops, presentations of own work, and group work.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Doctoral candidates are expected to read and discuss literature at the theoretical and philosophical level, to present and discuss their readings at literature seminars, to partake in workshops and to conduct independent critical and reflective thinking in the writing of a paper. To be eligible for the course, participants must have completed a masters’ degree or have an equivalent level of education in architecture or affiliated subjects within the humanities and social sciences.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination
Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt genom inlämningsuppgifter, presentationer och uppsatskrivande. Samtliga examinerande moment måste fullföljas för godkännande av kursen. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses. Kursen ges betygen godkänd/icke godkänt (P/F). Examinator för varje enskild kursomgång fastställs i Kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb F1A5035

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning