Hoppa till huvudinnehållet

F1A5042 Individuell läskurs: Arkitektur 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5042 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet med kursen är att fördjupa och bredda kunskapen inom arkitekturforskningen inom ett definierat fält, och att därmed ge ökade möjligheter att fördjupa och kontextualisera ett forskningsprojekt. Kursen består av en noggrann läsning av en uppsättning texter inom valt ämnesområde inom eller relaterat till arkitekturämnet. Den specifika uppsättningen litteratur bestäms i samråd med examinator i relation till kursen längd och lämnar utrymme för de reflektiva och redovisande momenten i kursen. Läskursen består också av uppföljning i olika form såsom genom skriftliga reflektioner, diskussioner och/eller seminarier. Läskursen kan samordnas som läsecirklar eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

 • Utförligt redogöra för en teoribildning, metod, diskurs eller motsvarande, för vilket kursinnehållet i den specifika kursomgången är utformat
 • Kritiskt reflektera över detta samt redogöra för dess relation till forskning i övrigt
 • Diskutera relationen till och relevansen för det egna forskningsarbetet
 • I text eller annat för kursomgången fastställt medium presentera och diskutera kursinnehållet, dess styrkor och svagheter, samt i tillämpliga fall dess inbördes likheter och olikheter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Examination
  Den huvudsakliga examinationen sker genom uppföljning av läsinsatser, där examinator eller annan av examinator utsedd person diskuterar den lästa litteraturen med den forskarstuderande. Formerna för kunskapsredovisning fastställs i samband med kursomgången men inkluderar alltid ett skriftligt moment.
  Kursen ges betyg godkänt/icke godkänt (P/F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Meike Schalk

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning