Hoppa till huvudinnehållet

F1A5045 Individuell seminariekurs: Arkitektur 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5045 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att fördjupa och bredda studentens kunskaper i arkitekturämnet och angränsande ämnen för att stödja avhandlingsarbetet. Därtill är målet att öka förmågan och kunskapen i reflexivt deltagande i akademiska seminarier och sammanhang. Kursen består av utvalda seminarier där den forskarstuderande förbereder sig genom inläsning och deltar aktivt som presentatör, granskare eller aktiv seminariedeltagare. Uppsättningen seminarier bestäms i samråd med examinator men bör i regel vara minst ett seminarium med förberedelse, deltagande och uppföljning per kurspoäng.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

 • Redogöra för en teoribildning, metod, diskurs eller motsvarande för vilket kursinnehållet är utformat
 • Kritiskt reflektera över detta samt redogöra för dess relation till forskning i övrigt
 • Diskutera relationen till och relevansen för det egna forskningsarbetet
 • Föra en kritisk, dynamisk och konstruktiv diskussion om en teoribildning, metod, diskurs eller motsvarande inom ramen för ett akademiskt seminarium

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Examination
  Den huvudsakliga examinationen sker genom deltagande i och uppföljning av enskilda seminarier, där förberedelsen också testas. Antalet seminarier per kurspoäng kan variera med storleken och typen av seminarier samt omfattningen av förberedelse och uppföljning. Examinationen inkluderar skrivna moment. Kursen ges betyg godkänt/icke godkänt (P/F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Meike Schalk

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning