F1D5306 Klimatteknik, komponenter 7,5 hp

Climate Technology, Equipment

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Komponenter i installationstekniska system och energisystem (klimatteknik) behandlas utifrån relevansen för:

 • Luftbehandling/ventilation
 • Uppvärmning/komfortkyla
 • Belysning
 • Akustik
 • Energisystem
 • Övergripande styrsystem
 • Mätning och analys av byggnadsprestanda
 • Interaktion mellan byggnaden och brukarna

Lärandemål *

Kursens mål är att förmedla en djupare förståelse av utformningen av och funktionen hos komponenter i installationstekniska system och energisystem som används för att åstadkomma ett bra inomhusklimat i byggnader, med fokus på ventilation, uppvärmning/komfortkyla, belysning samt akustik. Frågeställningarna behandlas mot bakgrund av det övergripande målet att uppnå hög resurseffektivitet (energi, vatten mm), hög kvalitet på inneklimatet, hög brukarnöjdhet, samt optimal byggnadsprestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande och en grundkurs inom inneklimat/energisystem/installationsteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivo Martinac

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Denna kurs är nedlagd och ersatt med FAF3505 Klimatteknik, komponenter 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader