Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalF1F5409 Tillämpad forskningsmetodik inom fastighetsteknik 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan F1F5409 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består i att utforma och genomföra ett mindre forskningsprojekt inom det fastighetstekniska området. Under arbetet ska kursdeltagarna basera projektet på relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för den aktuella frågeställningen. Val och utforming av metod ska behandlas under några inledande seminarier, samt motiveras av deltagarna. Undersökningens upplägg och resultat ska redovisas i en skriftlig uppsats eller artikel av sådan kvalitet att den är publicerbar i välrenomerade tidskrifter inom det aktuella området.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge fördjupade och praktiska kunskaper om tillämpningen av forskningsmetoder inom ämnesområdet fastighetsteknik.

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett mindre forskningsprojekt, med formulering och avgränsning av frågeställning, litteraturstudier, ev. hypotesformulering, genomförande av undersökning/datainsamling, analys, samt skriftlig redovisning av resultat. Under kursens inledande del hålls ett antal seminarier som rör frågor om val och utforming av tillämpade forskningsmetoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består bl.a. av en grundbok om tillämpad forskningsmetodik. Grundboken beslutas och meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Som en del av kursfordringarna ska deltagarna därutöver själva söka relevant litteratur (artiklar, rapporter och böcker).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Uppsats/artikel.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats/artikel.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap