Hoppa till huvudinnehållet

F1N5350 Fastighetsvetenskap - forskningsfront, mindre kurs 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1N5350 (VT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består i att söka, beskriva, analysera, sammanfatta och utvärdera den aktuella forskningsfronten inom vissa delar av det fastighetsvetenskapliga ämnesområdet. Undersökningens upplägg och resultat ska redovisas i en skriftlig uppsats eller artikel av sådan kvalitet att den är publicerbar i välrenomerade tidskrifter inom det aktuella området.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna ska kartlägga och beskriva forskningsfronten inom ett eller flera fastighetsvetenskapliga delområden. Resultaten ska redovisas i form av en skriftlig forskningsöversikt.

Kursupplägg

Kursen bedrivs huvudsakligen som litteraturstudier, analys samt skriftlig redovisning av resultat. Kursen avslutas med muntliga presentationer av deltagarnas egna arbeten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består av den aktuella forskning som publicerats (artiklar, rapporter, böcker etc.) inom det valda området. Som en del av kursfordringarna ska deltagarna själva söka relevant litteratur.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg: Godkänd uppsats/artikel

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap