F3C5309 Sustainability Science 7,5 hp

Sustainability Science

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Att skriva en rapport om sustainablity science inom doktoranden eget ämnesområde, med nyttjande av litteratur och seminarier. Rapporten ska innehålla element av alla fyra aspekter som nämns i kursmålen. Rapporten presenteras i ett seminarium och studenter opponerar på en annan students rapport.

Lärandemål *

  • Förstå komplexitet och livscykelperspektiv i produktions- och konsumtionssystem
  • Kritiskt analysera multidisciplinär och transdisciplinär information och data för att stödja beslutsfattande om resurshantering
  • Kritiskt värdera olika sätt att organisera och utveckla hållbarhetsarbete
  • Utveckla och kommunicera ett eget vetenskapligt förhållningssätt till trovärdig vetenskap, samverkan med omgivande samhälle och policyutveckling för att hantera komplext beslutsfattande i ljuset av risk och osäkerhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig till utbildning på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges på kursens websida vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Miguel Brandao (miguel.brandao@abe.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik