FAE3009 Geokemisk modellering med Visual MINTEQ 5,0 hp

Geochemical Modelling with Visual MINTEQ

Förhandsgranska kursplanen (sv)Förhandsgranska kursplanen (en)LärandemålIntended learning outcomes

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha kunskap om vad som kan göras (och vad som inte kan göras) med ett geokemiskt jämviktsprogram som Visual MINTEQ. Dessutom har kursdeltagarna ha fått inblick i och erfarenhet av lösningsstrategier för mark- och vattenkemiska problem.

After the course, the PhD student should know the principles of what can be done (and also what cannot be done) with geochemical software such as Visual MINTEQ. Moreover, PhD students should acquire experience in solution strategies for solving equilibrium problems in soil and water chemistry.

Kursens huvudsakliga innehållCourse main content

Introduktion till kemiska jämviktsprogram och termodynamiska databaser, simulering av ämnens speciering i vattenfas (oorganiska komplex samt redoxspecies), utfällning och upplösning av mineralfaser vid jämvikt, modeller för organisk komplexbildning (SHM, NICA-Donnan) och dessas användning för simulering av metallers komplexbildning till organiskt material i vatten och i fast fas, modeller för ytkomplexbildning (DLM, CD-MUSIC) för ämnens bindning till (hydr)oxidytor (särskilt ferrihydrit och goethit), definition och användning av multiytmodeller för simulering av metallers geokemiska beteende i mark.

Introduction to chemical equilibrium software, thermodynamic databases, simulation of element speciation in waters (inorganic complexes, redox species), precipitation and dissolution of mineral phases at equilibrium, models for organic complexation (SHM, NICA-Donnan) and their use for simulation of metal complexation to organic matter in solution and in the solid phase, surface complexation models (DLM, CD-MUSIC) for simulation of ion binding onto (hydr)oxide surfaces (in particular ferrihydrite and goethite), definition and use of multisurface geochemical models for simulation of metal chemistry in soils.

KursuppläggCourse disposition

Övningar och föreläsningar äger rum under en intensiv vecka på KTH. Deltagarna arbetar med individuella projektuppgifter efter kursen och ska ha gjort klart dessa uppgifter senast tre månader efter avslutad kurs.

Exercises and lectures are held during one intensive week at KTH. Participants work with individual project assignments after the course and should complete the assignments no later than three months after the end of the course.

BehörighetEligibility

Minst 5 hp i vatten-, markkemi eller motsvarande kunskaper.

At least 5 ECTS credits in soil chemistry, water chemistry, or equivalent.

Kommentar till examinationsmomentExamination commentKrav för slutbetygRequirements for final grade

Korrekt lösta beräkningsuppgifter under kursens gång (3 hp), Eget individuellt projekt där Visual MINTEQ används i ett eget forskningsproblem (2 hp).

Active participation and correctly solved problems (3.0 credits), individual project in which Visual MINTEQ is used in own research (2.0 credits).

KurslitteraturCourse literature

Bokkapitel, vetenskapliga artiklar om modeller samt om exempel påanvändning av dessa.

Övningskompendium med beräkningsuppgifter som löses under kursen.

Book chapters, scientific papers on models and on the use of the models. Exercise compendium with problems that are solved during the course.

UtrustningskravRequired equipment

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till kemiska jämviktsprogram och termodynamiska databaser, simulering av ämnens speciering i vattenfas (oorganiska komplex samt redoxspecies), utfällning och upplösning av mineralfaser vid jämvikt, modeller för organisk komplexbildning (SHM, NICA-Donnan) och dessas användning för simulering av metallers komplexbildning till organiskt material i vatten och i fast fas, modeller för ytkomplexbildning (DLM, CD-MUSIC) för ämnens bindning till (hydr)oxidytor (särskilt ferrihydrit och goethit), definition och användning av multiytmodeller för simulering av metallers geokemiska beteende i mark.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha kunskap om vad som kan göras (och vad som inte kan göras) med ett geokemiskt jämviktsprogram som Visual MINTEQ. Dessutom har kursdeltagarna ha fått inblick i och erfarenhet av lösningsstrategier för mark- och vattenkemiska problem.

Kursupplägg

Övningar och föreläsningar äger rum under en intensiv vecka på KTH. Deltagarna arbetar med individuella projektuppgifter efter kursen och ska ha gjort klart dessa uppgifter senast tre månader efter avslutad kurs.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 5 hp i vatten-, markkemi eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bokkapitel, vetenskapliga artiklar om modeller samt om exempel påanvändning av dessa.

Övningskompendium med beräkningsuppgifter som löses under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Korrekt lösta beräkningsuppgifter under kursens gång (3 hp), Eget individuellt projekt där Visual MINTEQ används i ett eget forskningsproblem (2 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jon Petter Gustafsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAE3009

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jon Petter Gustafsson (gustafjp@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik