Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAF3411 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den rapport som produceras i kursen ska vara en sammanställning av ny principell kunskap på högsta nivå inom fältet byggnadsteknik. Den kan till exempel behandla fönster, väggkonstruktioner, grundkonstruktioner eller system för vattentäthet, den kan också behandla hur byggnaden som system kan utformas för att motsvara vissa specifika funktionskrav.

Materialet som produceras i kursen ska på ett eller annat sätt kunna användas i vårt kursmaterial får studenter i grundutbildningen.

Lärandemål

Målet med denna kurs är att doktoranden ska skaffa en djup förståelse för praktik och idéer bakom energi- och resurssnålt byggande av idag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskaper för att kunna bli doktorand i byggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsarbeten och publikationer inriktade på aktuella frågor beträffande energi- och resurssnålt byggande av idag. En litteratursökning är en viktig del av detta.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Projektrapport, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillämpningsarbete med inriktning på det egna forskningsprojektet samt muntligt förhör.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Folke Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folkeb@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5223 Energi- och resurssnålt byggande 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader