Hoppa till huvudinnehållet

FAF3603 Informationsbaserad design för konstruktioner i jord och berg 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3603 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenten en förståelse av hur man bör se på beslut kring design av konstruktioner i jord och berg om konstruktionen ska kunna uppfylla samhällets säkerhetskrav och samtidigt kunna byggas kostnadseffektivt sett över hela konstruktionens livscykel. Kursen består av självstudier som kompletteras med seminarier. Kursen examineras genom en projektuppgift som väljs i samråd med examinatorn.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha en uttömmande förståelse av hur dimensionering av konstruktioner i jord och berg kan göras från ett informationsbaserat perspektiv.
  • kunna diskutera hur beslut kring design av konstruktioner kan ses i ett vidare risk- och livscykelperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande, innehållande minst en grundkurs i geoteknik eller bergmekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Johansson (fredrik.johansson@byv.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Jord- och bergmekanik