Hoppa till huvudinnehållet

FAG3178 Seminarier i planering och beslutsanalys 4,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAG3178 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Presentation av den egna forskningen i form av seminariepapers och korta muntliga presentationer

- Aktivt deltagande i seminariediskussioner

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Presentera och diskutera sitt eget forskningsarbete med utgångspunkt i skriftliga underlag

- Diskutera och formulera konstruktiv kritik av sina kollegors forskningsarbete

- Aktivt delta i ett vetenskapligt samtal

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagare i kursen ska vara inskrivna i en forskarutbildning inom samhällsplanering, urbana och regionala studier eller likanande ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3178

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Westlund (hans.westlund@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Urbana och regionala studier