Hoppa till huvudinnehållet

FAH3462 Transportvetenskapliga frågeställningar, del 2 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3462 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den studerande väljer tillsammans med sin handledare aktiviteter som leder till en uppfyllelse av kursens mål. Rekommendationer är:

  • deltagande i internationella sommarskolor
  • besök till internationella forskargrupper utanför KTH
  • refereeaktiviteter för internationella tidskrifter och/eller konferenser
  • deltagande i anordnande av internationella vetenskapliga evenemang
  • deltagande i internationella konferenser som inte inräknas i FAH3460 eller någon annan kurs

Alternativa aktiviteter är möjliga och bör avtalas med examinator.

Lärandemål

Doktorander blir exponerade för, blir synliga i och bekanta med det internationella forskningslandskapet inom transportvetenskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning inom transportvetenskap eller närliggande ämnen med fullgjord inledande litteraturstudie eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs inför varje kursomgång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRA1 - Praktiskt arbete, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande i de internationella verksamheter som anges ovan. Studentens handledare bedömer när en deltagandenivå som motsvarar 4 hp har uppnåtts och lämnar en rekommendation till examinator, där typen och omfattningen av varje verksamhet ska framgå.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erik Jenelius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAH3462

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Jenelius (erik.jenelius@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Transportplanering