Hoppa till huvudinnehållet

FAH3904 Introduktion till asfaltskemin 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3904 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Råoljans ursprung - åldrar och variationer i formation
 2. Allmän kemi
 3. Organisk kemi
 4. Fysikaliska egenskaper
 5. Strukturer hos multi-molekylära blandningar: Icke-homogena system på molekylär nivå
 6. Analystisk kemi som inkluderar metoder för bestämning av makromolekulära och agglomerade arter
 7. Några typiska analytiska värden för asfalt

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten ha kunskaper om asfaltens grundläggande kemi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig för forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • RAP1 - Rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nicole Kringos

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nicole Kringos (nicole.kringos@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial