Hoppa till huvudinnehållet

FAI3021 Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAI3021 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter:

Distinktionen kvalitativ – kvantitativ metod

Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativa metoder

Hermeneutik, fenomenologi

Kvalitetskriterier i kvalitativa arbeten

Teoribildning

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att kunskap om olika kvalitativa forskningsmetoder som förekommer i vetenskapliga avhandlingar, om hur de används, samt om metodernas möjligheter och begränsningar.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i kombinerad föreläsnings- och seminarieform. Vid två inledande seminarier diskuteras kvalitativa metoder i allmänna termer med utgångspunkt från en lärobok. Därefter följer fem seminarier som vart och ett behandlar avhandlingar där olika kvalitativa metoder använts. Vissa föreläsningspass kan förekomma i anslutning till seminarierna. Kursen avslutas med ett sammanfattande seminarium om avhandlingar och kunskapsalstring.

Inför seminarietillfällena ska kursdeltagarna studera en vetenskaplig text och skriva en PM.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består av en grundbok om kvalitativ metod och vetenskapsteori, fem doktorsavhandlingar där kvalitativa metoder använts, samt vetenskapliga artiklar på ämnet kvalitativa metoder.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier, 3 hp

Godkända inlämningsuppgifter, 4,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jenny Paulsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3021

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

ersätter kurs: 1F5412

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap