FAI3021 Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar 7,5 hp

Qualitative Research Methods in Scientific Dissertations

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter:

Distinktionen kvalitativ – kvantitativ metod

Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativa metoder

Hermeneutik, fenomenologi

Kvalitetskriterier i kvalitativa arbeten

Teoribildning

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att kunskap om olika kvalitativa forskningsmetoder som förekommer i vetenskapliga avhandlingar, om hur de används, samt om metodernas möjligheter och begränsningar.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i kombinerad föreläsnings- och seminarieform. Vid två inledande seminarier diskuteras kvalitativa metoder i allmänna termer med utgångspunkt från en lärobok. Därefter följer fem seminarier som vart och ett behandlar avhandlingar där olika kvalitativa metoder använts. Vissa föreläsningspass kan förekomma i anslutning till seminarierna. Kursen avslutas med ett sammanfattande seminarium om avhandlingar och kunskapsalstring.

Inför seminarietillfällena ska kursdeltagarna studera en vetenskaplig text och skriva en PM.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består av en grundbok om kvalitativ metod och vetenskapsteori, fem doktorsavhandlingar där kvalitativa metoder använts, samt vetenskapliga artiklar på ämnet kvalitativa metoder.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande i seminarier, 3 hp

Godkända inlämningsuppgifter, 4,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jenny Paulsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

ersätter kurs: 1F5412

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap