Hoppa till huvudinnehållet

FAI3022 Teoretiska grundvalar för fastighetsindelning 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3022 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter:

Ekonomiska teorier om ägande och rättigheter – property rights-skolan

Rättsfilosofiska tankar om ägande och rättigheter

Ägande- och rättighetsmodeller inom statsvetenskap och planeringsteori

Utformning av fastigheter och rättigheter, olika rättighetsregimer

Fastighetssamverkan vid gemensamma anläggningar

Registrering m.m.  av fastigheter och rättigheter

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om fastigheters och markanknutna rättigheters betydelse för samhällsutvecklingen, baserat på teoribildning inom ekonomi, juridik, filosofi och statsvetenskap.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i seminarieform, där deltagarna inför respektive seminarium ska läsa och analysera ett antal artiklar eller böcker. Till det avslutande seminariet ska deltagarna skriva en mindre uppsats som kopplar kursens teoretiska innehåll till det egna avhandlingsämnet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen består av vetenskapliga artiklar och böcker inom kursens ämnesområden. Kurslitteraturen beslutas och meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier, 4.5 hp

Godkänd inlämningsuppgift, 3 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3022

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter kurs: 1F5408

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap