Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAI3103 Att skriva en forskningsöversikt inom samhällsbyggnadsområdet 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAI3103 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består i att deltagarna ska lära sig söka, beskriva, analysera, summera och utvärdera den forskning som publicerats inom ett avgränsat ämnesområde med anknytning till sina respektive avhandlingsområden. Vidare ska varje deltagare skriva, och i seminarieform presentera, en publicerbar forskningsöversikt.

Lärandemål

Det övergripande målet är att deltagarna ska lära sig att skriva en forskningsöversikt inom ett avgränsat ämnesområde.

Kursupplägg

Kursen bedrivs huvudsakligen som litteraturstudier, analys samt skriftlig redovisning. Under kursens inledning hålls ett antal seminarier där syfte, struktur, innehåll m.m. i tidigare publicerade forskningsöversikter behandlas. Kursen avslutas med muntliga presentationer av deltagarnas egna arbeten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjande forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The literature consists of general articles on the design and implementation of literature reviews. As a part of the course requirements, the participants shall search relevant literature within their subject areas, respectively. Some suggestions of reference literature will be announced at course start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3103

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap