FAI3306 Finansiering av entreprenörskap 7,5 hp

Financing of Entreprenurship

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Olika teoretiska utgångspunkter för finansiering av entreprenörskap och mindre företag.

Empirisk forskning kring olika aktörers bidrag till affärsutvecklingsprocessen i mindre företag, med fokus på affärsänglar, banker, industriella partners och riskkapitalbolag.

Jämförande studier kring den finansiella infrastrukturens uppbyggnad och funktion, för att stödja utvecklingen av entreprenörskap och SMEs (små och medelstora företag).

Statens roll på den finansiella marknaden i Sverige och internationellt.

Lärandemål *

Kursens mål är att deltagarna ska bli förtrogna med den teoribilding och empiriska forskning inom finansiering av entreprenörskap och småföretagsfinansiering i bred bemärkelse. I detta begrepp inkluderas hela kapitalmarknaden, det vill säga, både marknaden för lånat och eget kapital. Inom ramen för kursen kommer deltagarna att analysera litteratur som behandlar finansieringsfrågor utifrån olika utvecklingsstader, såsom såddfinansiering och expansionsfinansiering, liksom frågor som berör finansiärernas olika roller i förhållande till olika utvecklingssitutioner med olika grad av marknadsmässig och finansiell risk.

Kursupplägg

Kursen genomförs som en läskurs där deltagarna ska författa två PM och ett kurs-PM som presenteras under kursens gång.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar.

Kurslitteraturen meddelas en månad innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Kursen examineras genom skriftlig inlämning och presentation av två PM och ett kurs-PM.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Godkänt på skriftlig inlämning och presentation av två PM och ett kurs-PM.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Björn Berggren

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FAI3306

  Ges av

  ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system