Hoppa till huvudinnehållet

FAK3012 Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3012 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs består av momentet som skiljer kurserna FAK3024/FAK3136 om 4,5 hp från kurserna FAK3137/FAK3138 om 7,5 hp. Detta moment är specifikt för doktorandstudenter, och motsvaras inte av något moment på mastersnivå.

Studenten ska skriva och presentera en uppsats om ett vetenskapsteoretiskt eller metodologiskt problem inom studentens eget forskningsområde. Studenten ska också kritiskt granska och diskutera uppsatser skrivna av andra forskarstudenter. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

·         identifiera och kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom doktorandens forskningsområde,

·         identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i doktorandens egen forskning,

·         identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i andras forskning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktoranden förutsätts ha avslutat kurser på avancerad nivå om minst 4,5 högskolepoäng inom området vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Rekommenderade förkunskaper

Doktoranden antas ha klarat av en kurs på minst 4,5 hp på avancerad nivå i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3012

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Lundström Ramirez, adamlr@kth

Övrig information

För att ansöka till kursen behöver du, utöver ett kth.se-konto...

1) Ha kursen i din e-isp

2) Bli antagen av en Ladok-admin på din skola/avdelning (det finns ingen gräns på antal studenter)

3) Fylla i formuläret som finns tillgängligt på denna länk: https://www.kth.se/form/application-form

4) Registrera dig online i samband med kursstart.

Schema finns på www.kth.se/schema och sök på din kurskod under "kurser".

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi