Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAK3102 Energi och geopolitik 7,5 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till history@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till perho@kth.se

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50986

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Per Högselius (perho@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3102 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energifrågor har under senare år kommit att spela en allt större roll i global politik. Ytterst få länder har idag möjlighet att säkra sina energibehov på inhemsk basis, istället har långtgående beroenden utvecklats. En omfattande internationell handel med energiråvaror tog sin början redan på 1800-talet, men har ökat exponentiellt sedan andra hälften av 1900-talet. Energihandeln har rört allt från träflis, torv och etanol till kol, olja, gas och uran. Den internationella handeln har utvecklats parallellt med framväxten av såväl nya radikala energiteknologier (kärnkraft, storskalig vattenkraft, gaskraftverk, kraftvärme osv.) som stora ledningsbundna energisystem för transport och distribution av energi (i form av elektricitet, värme, gas och olja). Samtidigt har energipolitiken i allt högre grad vävts samman med andra politikområden som miljöpolitik, forsknings- och innovationspolitik och utrikespolitik, vilket gör det svårare att förstå utvecklingen på energiområdet.

Denna kurs syftar till att ge en både djup och bred förståelse för energiförsörjningen i ett geopolitiskt och historiskt rotat perspektiv. Kursen fokuserar bl.a. på följande teman:

 • Internationella beroenden: gas, olja, el, uran
 • Transnationella sårbarheter
 • Energi och nationell identitet i globalt perspektiv
 • Energi och geopolitik under kalla kriget
 • Internationella energikriser – nu och förr
 • Energipolitikens globalisering och EU som ny energipolitisk aktör
 • Rysslands roll
 • Energisystemens cybernetisering
 • Elsektorns avreglering
 • Från nationella till globala innovationssystem på energiområdet
 • Kärnbränslecykeln som kritisk infrastruktur
 • Energi och internationell terrorism

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna:

-                     kunna redogöra för de komplexa sambanden mellan energiförsöjning och politik i ett globalt och historiskt perspektiv

-                     känna till och kunna använda de teoretiska begrepp som presenteras i kursen

-                     kunna sätta in dagsaktuella händelser på energiområdet i ett geopolitiskt och historiskt perspektiv.

-                     kunna analysera komplexa händelseförlopp inom energiområdet över tid

-                     ha tillägnat sig ett kritiskt förhållningssätt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till forskarstuderande såväl inom naturvetenskaplig som inom samhällsvetenskaplig fakultet. Vår målgrupp finns dels inom KTH, t.ex. doktorander i energi- och infrastrukturteknik, dels vid andra lärosäten, till exempel Utrikespolitiska institutet och Linköpings Universitets avdelning för energisystem.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består huvudsakligen av artiklar sammanställda i ett kurskompendium.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt krävs 80 % närvaro samt godkända inlämningsuppgifter (sex kortare uppgifter samt tre lite längre, kopplade till seminarierna).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Högselius (perho@kth.se)

Övrig information

Kursen ges varje höst. Kursen ges på engelska.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö