Hoppa till huvudinnehållet

FAK3103 Teori och metod i historisk forskning, del 1 7,5 hp

Perspektiv på historievetenskap, historiografi, källor och källkritik, metoder inom historisk forskning, historiska och samhällsvetenskapliga förklaringar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3103 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Perspektiv på historievetenskap, historiografi, källor och källkritik, metoder inom historisk forskning, historiska och samhällsvetenskapliga förklaringar.

Lärandemål

Att den forskarstuderande efter genomgången kurs skall kunna redogöra för, diskutera, analysera och tillämpa historiografiska praktiker och traditioner – såväl internationella som svenska, olika synsätt på vetenskap i allmänhet och historievetenskap i synnerhet, viktigare teman och problem inom modern historievetenskap, källor och källkritik, de historievetenskapliga metoder som behandlas i kursen, konstruktionen av historiska relativt samhällsvetenskapliga förklaringar liksom att ha reflekterat över kurslitteraturen i anslutning till avhandlingsämnet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarutbildning i teknikhistoria.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ernst Breisach, On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath (Chicago, 2003); John Lewis Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (Oxford, 2002); Georg G. Iggers Historiography in the Twentieth Century (1997); Peter Burke, What is Cultural History? (Cambridge, 2004); Miguel A. Cabrera. Postsocial History: An Introduction, eng. övers. (Lanham, Md., 2004); Elizabeth Clark, History, Theory, Text: Historians and the Lingustic Turn (Cambridge, Mass., 2004); Lynn Hunt, ed., The New Cultural History (Berkeley, 1989); Russell Jacoby, "A New Intellectual History?", The American Historical Review 97 (1992), 405-424; Keith Jenkins, ed., The Postmodern History Reader (New York, 1997); Dominick Lacapra, "Intellectual History and Its Ways", The American Historical Review 97 (1992), 425-439; Peter Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession (Cambridge, 1988) m.m.


Kurslitteratur meddelas inom en månad före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig examination i form av självständiga essäuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Högselius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3103

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se, 08 790 85 83

Övrig information

Kursen kan ges på engelska vid behov. Kursen är obligatorisk för licentiat- och doktorssexamen i forskarutbildningen i teknikhistoria.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö