Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAK3136 Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Period 1 programstuderande

Anmälningskod

51747

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3136 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Definitioner
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Kvalitativa metoder
 • Metodik inom ekonomi
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts: 

 • Till Grüne-Yanoff ”Justified Method Choice – Methodology for Scientists and Engineers” (Kompendium).
 • Artiklar som delas ut. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En student kan begära en hemtentamen om det inte är möjligt för studenten att närvara vid salstentamen eftersom studenten, vid tillfället för begäran, är boende,utanför Sverige och kommer vara boende utanför Sverige i åtminstone tolv månader efter inskickad begäran. Begäran tillstyrks eller avstyrks av examinatorn.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Lundvall (henrik12@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Tidigare modul EXA1 kan ersättas av TENA.

Tidigare modul DEL1 kan ersättas av modulen SEM1.

Tidigare modul TEN1 kan ersättas av den nya modulen TENA.

Övrig information

För att ansöka till kursen behöver du, utöver ett kth.se-konto...

1) Ha kursen i din e-isp

2) Bli antagen av en Ladok-admin på din skola/avdelning (det finns ingen gräns på antal studenter)

3) Fylla i formuläret som finns tillgängligt på denna länk: https://www.kth.se/form/application-form

4) Registrera dig online i samband med kursstart.

Schema finns på www.kth.se/schema och sök på din kurskod under "kurser".

OBS! Denna kurs ersätter F1N5112 Intro till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samhällsvetenskap 4,5 hp

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi